Ainhara Del Pozo

Perfil

Graduada en Ciències Polítiques i en Antropologia Social i Cultural. Ha participat en un programa de mobilitat acadèmica a la Universitat de Belgrano a Argentina. Ha cursat el Màster d’Antropologia i Etnografia (Universitat de Barcelona) on va realitzar un estudi etnogràfic sobre les mobilitzacions per la millora dels centres d'atenció primària de Barcelona, fent un estudi de cas del conflicte del CAP Raval Nord.

Actualment, realitza estudis de doctorat a la Universitat de Barcelona investigant diferents moviments socials per la justícia ambiental.

Forma part del grup de recerca Antropologia de les Crisis i les Transformacions Contemporànies (CRITS) a la Universitat de Barcelona. A més, participa en el col·lectiu Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), i dels grups de treball Antropologia de l'Estat i de l'Acció Pública, i de Perifèries Urbanes de l'Institut Català d'Antropologia (ICA).

Línies temàtiques: Antropologia política, moviments socials i acció col·lectiva. Antropologia urbana, processos de gentrificació, revalorització i transformació urbana.


Graduada en Ciencias Políticas y en Antropología Social y Cultural. Ha participado en un programa de movilidad académica en la Universidad de Belgrano en Argentina. Ha cursado el Máster de Antropología y Etnografía (Universidad de Barcelona) donde realizó un estudio etnográfico sobre las movilizaciones para la mejora de los centros de atención primaria de Barcelona, realizando un estudio de caso del conflicto del CAP Raval Nord.

Actualmente, realiza estudios de doctorado en la Universidad de Barcelona investigando diferentes movimientos sociales por la justicia ambiental.

Forma parte del grupo de investigación Antropologia de les Crisis i les Transformacions Contemporànies (CRITS) en la Universitat de Barcelona. Además, participa en el colectivo Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), y de los grupos de trabajo Antropologia de l'Estat i de l'Acció Pública, i de Perifèries Urbanes del Institut Català d'Antropologia (ICA).

Líneas temáticas: Antropología política, movimientos sociales y acción colectiva. Antropología urbana, procesos de gentrificación, revalorización y transformación urbana.


Graduated in Political Science and Social and Cultural Anthropology. She has participated in an academic mobility program at the University of Belgrano in Argentina. She has studied the Master of Anthropology and Ethnography (University of Barcelona) where he carried out an ethnographic study on the mobilizations for the improvement of primary care centers in Barcelona, carrying out a case study of the conflict of CAP Raval Nord.

Currently, she is pursuing doctoral studies at the University of Barcelona, investigating various social movements for environmental justice

Member of the research group Antropologia de les Crisis i les Transformacions Contemporànies (CRITS) at the Universitat de Barcelona.  Additionally, she is part of the Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), and the working groups Antropologia de l'Estat i de l'Acció Pública, and Perifèries Urbanes at the Institut Català d'Antropologia (ICA).

Thematic lines: Political anthropology, social movements and collective action. Urban anthropology, processes of gentrification, revaluation and urban transformation.

 

Contacte

 

Email: ainhara.delpozo@gmail.com

 Academia.edu: https://ub.academia.edu/AinharaDelPozo

 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7107-3889

 Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ainhara-Del-Pozo-Nogales