Martin Lundsteen

Perfil

Sóc antropòleg graduat per la Universitat de Roskilde (2004-2008), i amb màster i doctorat per la Universitat de Barcelona (2008-2015). Durant els últims 5 anys, he participat en diversos projectes d’investigació sobre islamofòbia i racisme antimusulmà, economies morals i percepcions de justícia en el context de crisi econòmica i religiositats perifèriques.

En l’actualitat estic treballant en un nou projecte sobre pràctiques de fronterització i pertinences contestades finançat per la Fundació Carlsberg en el Centre de Criminologia de la Universitat d’Oxford. Aquest projecte d’investigació postdoctoral pretén estudiar els efectes socials de dites pràctiques de fronterització, és a dir, com s’estan constituint i reproduint fronteres socials i d’inclusió/exclusió mitjançant l’ús sociocultural i polític del crim i la criminalització en dos metròpolis europees. El treball de camp consistirà en una investigació etnogràfica comparativa de 6 meses en dos contextos diferents: Copenhaguen, Dinamarca y Barcelona, ​​Espanya.

A banda de ser membre de l’OACU, en sóc també del Grup d’Investigació sobre Reciprocitat (GER) i de l’Associació Stop als Fenòmens Islamòfobs (SAFI). Els meus interessos d’investigació alberguen temes tan diversos com podem ser l’antropologia política i económica, l’economia informal, l’antropologia urbana (com no), la mobilitat, la islamofobia i el racisme.

Els resultats de les meves investigacions han sigut publicats en diversos llocs: estudis crítics sobre la raça i ètnia (Lundsteen, 2018a, 2018b, 2020b), islamofòbia i racisme antimusulmá (Lundsteen 2020a), i estudis crítics sobre la migració i la super-diversitat en relació amb els estudis urbans (Lundsteen, 2013, 2014, 2017a, 2017b). Actualment estic treballant en diversos publicacions entre les quals es troba un libro amb l’editorial Rowman y Littlefield International en la seva serie Challenging Migration Studies. El títol del llibre será: Conflicts and Convivencia. A Critical Ethnography of Migration and Urban Transformation in a Small Catalan Townhttps://rowman.com/ISBN/9781786614520/Conflicts-and-Convivencia-A-Critical-Ethnography-of-Migration-and-Urban-Transformation-in-a-Small-Catalan-Town


Soy antropólogo, graduado por la Universidad de Roskilde (2004-2008) y con máster y doctorado por la Universitat de Barcelona (2008-2015). Durante los últimos 5 años, he participado en varios proyectos de investigación sobre islamofobia y racismo antimusulmán, economías morales y percepciones de justicia en el contexto de crisis económica y religiosidades periféricas.

En la actualidad estoy trabajando en un nuevo proyecto sobre prácticas de fronterización y pertenencias contestadas financiado por la Fundación Carlsberg en el Centro de Criminología de la Universidad de Oxford. Este proyecto de investigación postdoctoral pretende estudiar los efectos sociales de dichas prácticas de fronterización, es decir, como se están constituyendo y reproduciendo fronteras sociales y de inclusión/exclusión mediante el uso sociocultural y político del crimen y la criminalización en dos metrópolis europeas. El trabajo de campo consistirá en una investigación etnográfica comparativa de 6 meses en dos contextos diferentes: Copenhague, Dinamarca y Barcelona, España.

Además de ser miembro del OACU, lo soy también del Grupo de Investigación sobre Reciprocidad (GER) y de la Asociación Stop a los Fenómenos Islamofobos (SAFI). Mis intereses de investigación albergan temas tan diversos como podemos ser la antropología política y económica, la economía informal, la antropología urbana (como no), la movilidad, la islamofobia y el racismo.

Los resultados de mis investigaciones han sido publicados en varios lugares: estudios críticos sobre la raza y etnia (Lundsteen, 2018a, 2018b, 2020b), islamofobia y racismo antimusulmán (Lundsteen 2020a), y estudios críticos sobre la migración y la super-diversidad en relación con los estudios urbanos (Lundsteen, 2013, 2014, 2017a, 2017b). Actualmente estoy trabajando en varias publicaciones entre las cuales se encuentra un libro con el editorial Rowman y Littlefield International en la serie Challenging Migration Studies. El título del libro será: Conflicts and Convivencia. A Critical Ethnography of Migration and Urban Transformation in a Small Catalan Townhttps://rowman.com/ISBN/9781786614520/Conflicts-and-Convivencia-A-Critical-Ethnography-of-Migration-and-Urban-Transformation-in-a-Small-Catalan-Town


I am an anthropologist with a BA Cultural Studies from the University of Roskilde (2004-2008), and MA and PhD in Anthropology from the University of Barcelona (2008-2015). During the last 5 years I have participated in several collaborative research projects on Islamophobia and anti-Muslim racism, moral economies and perceptions of justice in the context of economic crisis, and peripheral religiosities.

Currently he is working on the project Contested Belongings: An Ethnography of Emerging Bordering Practices in the EU. The research project will study the societal effects of so-called bordering practices, i.e. how social boundaries are being constituted and enforced through the socio-cultural and political use of crime and criminalization in two European metropolises. The fieldwork consists of a 6-month comparative ethnographic investigation of emerging bordering practices in two opposing contexts: Copenhagen, Denmark, and Barcelona, Spain.

Apart from being a member of OACU, I am also member of the Research Group on Reciprocity (GER) and the Association Stop Islamophobia (SAFI). My research interests include political and economic anthropology, informal economy, urban anthropology, mobility, the political management of the poor, Islamophobia and racism.

I have published on several subjects, such as critical studies of race and ethnicity (Lundsteen, 2018a, 2018b, 2020b), Islamophobia and anti-Muslim racism (Lundsteen 2020a), and critical studies of migration and ‘super-diversity’ in relation to urban studies (Lundsteen, 2013, 2014, 2017a, 2017b). Currently I am working on several publications, amongst which a book with Rowman and Littlefield International in their series Challenging Migration Studies. The book is titled Conflicts and Convivencia. A Critical Ethnography of Migration and Urban Transformation in a Small Catalan Townhttps://rowman.com/ISBN/9781786614520/Conflicts-and-Convivencia-A-Critical-Ethnography-of-Migration-and-Urban-Transformation-in-a-Small-Catalan-Town

 

Publicaciones, trabajos inéditos e investigación 

Lundsteen, M. (2021). Conflicts and Convivencia. A Critical Ethnography of Migration and Urban Transformation in a Small Catalan TownChallenging Migration Studies Series. New York and London: Rowman and Littlefield International. ISBN: 978-1-78661-452-0 URL: https://www.rowmaninternational.com/our-books/series/challenging-migration-studies

Lundsteen, M. (2020a). “Conflicts in and around Space. Reflections on ‘Mosque Conflicts’ through the Case of Premià de Mar”. In Journal of Muslims in Europe, 9 (1), pp. 1-21. DOI: 10.1163/22117954-12341410 [SJR: Q2 Anthropology, 0.236] URL: https://brill.com/view/journals/jome/aop/article-10.1163-22117954-12341410/article-10.1163-22117954-12341410.xml

Lundsteen, M. (2020b). “An iron fist in a velvet glove: neoliberal government of the migrant poor and other in Salt, Catalonia”. In Dialectical Anthropology, 44 (1), pp. 1-17. DOI: 10.1007/s10624-019-09579-w [SJR: Q1 Anthropology, 0.61; CARHUS+: Antropologia C] URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10624-019-09579-w#rightslink