Okupació, béns comuns i conflicte | Okupación, bienes comunes y conflicto

Galvão Debelle dos Santos

Observatorio Antropológico del Conflicto Urbano (OACU)

 

Traducció al castellà i al català de l'article Squatting, Commons and Conflict: A Discussion of Squatting's Challenges to the Commons, publicat per primera vegada a la revista PARTECIPAZIONE E CONFLITTO.Traducción al castellano y al catalán del articulo Squatting, Commons and Conflict: A Discussion of Squatting's Challenges to the Commons, publicado por primera vez a la revista PARTECIPAZIONE E CONFLITTO.

DOI original: https://doi.org/10.1285/i20356609v13i3p1338

 

 


Artícle en català

 

OKUPACIÓ, BÉNS COMUNS I CONFLICTE: LA USURPACIÓ DE PROPIETATS PRIVADES COM A REVELADOR DE LES LIMITACIONS DEL MARC DELS COMUNS

 RESUM: Aquest article desenvolupa una reflexió crítica sobre el concepte dels béns comuns, que la literatura acadèmica sobre moviments socials ha mobilitzat de forma recurrent durant l'última dècada. La usurpació de propietats privades es revela especialment útil per tal de posar en evidència els límits de la teoria neo-institucional, com també de la narrativa unitària i homogeneïtzant del discurs marxista sobre els "comuns urbans". Per contextualitzar el cas d'estudi, es presenta una història circumstancial de l'okupació a Barcelona. A continuació, s'introdueix el cas d'estudi, l'Espai Social Magdalenes (ESM). L'intent de legalització per part de l'ESM va generar un conflicte intens entre diferents sectors del moment okupa barceloní. La present anàlisi aborda aquest conflicte intern mitjançant entrevistes fetes a activistes propers al moviment okupa. Les opinions expressades en aquestes entrevistes permeten reforçar i matisar els arguments teòrics articulats contra el marc teòric dels comuns. Concloem que la conflictivitat inherent a les pràctiques d'usurpació genera moviments que no encaixen en el relat pacificat i normatiu que caracteritza una part significativa de la literatura sobre béns comuns.

PARAULES CLAU: conflicte intern, recerca activista, comuns, anàlisi del discurs, legalització, okupació

CONTACTE: galvao.dds at protonmail dot com

 

 1. Introducció

 Mitjançant l'acció directa, la usurpació converteix propietats buides en espais relacionals i residencials. Per aquest motiu, posa irremeiablement en dubte el concepte de propietat privada i afavoreix processos de resistència a polítiques urbanes violentes, com ara els desnonaments lligats a reformes urbanístiques (Aguilera, Bouillon, Lamotte, 2018). La usurpació confronta la il·legitimitat de l'abandonament amb la legitimitat de l'ús. Qui usurpa reivindica parts de la ciutat sotmeses a intensos processos especulatius, creant vincles amb les formes de vida urbana que encara hi tenen lloc. Així mateix, la usurpació pot reforçar la convivència, la cultura popular, les lluites obreres per l'habitatge i estils de dissidència i conflicte amb les autoritats que es troben (o es trobaven) profundament arrelades en la vida quotidiana d'alguns sectors de la població urbana. En resum, la usurpació contribueix a teixir llaços de suport mutu en contra dels abusos immobiliaris i altres formes d'alienació produïdes pel sistema econòmic dominant. A la pràctica, l'especulació immobiliària es tradueix de forma invariable en sobreproducció i infrautilització dels habitatges disponibles (Harvey, 2014). Així i tot, les lleis continuen privilegiant el dret a la propietat, per sobre de les disposicions jurídiques que subordinen aquest dret a diverses necessitats socials.

El moviment okupa, sobre el qual s'enfoca el present article, només representa una part de les pràctiques d'usurpació. Aquest moviment ha estat estudiat a través del marc dels "béns comuns" a causa de la seva tendència i capacitat d’oferir una gran diversitat de recursos a les comunitats que l'envolten en són un bon exemple (Di Feliciantonio, 2017; Ferreri, 2016, Finchett-Maddock, 2016; Gargiulo i Cirulli, 2016; Montagna i Grazioli, 2019; Seyfert, 2016). Els Centres Socials Okupats (CSO) en la mesura en què generen una multiplicitat de recursos que varien en funció del projecte polític i del barri en qüestió. Aquests recursos, en constant redefinició, inclouen eines relacionals i emocionals, habilitats tècniques i manuals, coneixements i suport per recuperar el control sobre qüestions econòmiques i afectives, o fins i tot l'accés a béns materials de primera necessitat (roba, menjar, mobles, etc.). Malgrat això, l'intent de quantificar el potencial del moviment okupa és condemnat a fracassar, doncs deixa de banda la relació qualitativa que les pràctiques d'usurpació mantenen amb el seu entorn immediat. Habitar un lloc consisteix a apropiar-se de quelcom que és exterior a nosaltres (Illich, 2004), implica adaptar un espai a si mateix (Colin, 2016). La usurpació genera una mena d'apropiació que està justificada pel valor d'ús, en oposició a la concepció hegemònica de l'habitatge – que orienta les polítiques urbanes actuals – com a mercaderia, com a valor de canvi (Lefebvre, 1972).

Per altra banda, els moviments que s'articulen entorn de la usurpació de propietats privades es veuen envoltats de conflictes interns d'una gran complexitat, la qual cosa porta a la ruptura regular d'algunes col·laboracions i a la creació de noves aliances. La diversitat de visions polítiques que sembla inherent a les pràctiques d'usurpació té com a conseqüència l'absència d'una estructura de governança estable. Aquest predomini de la informalitat contrasta amb els supòsits de la teoria neo-institucionalista, que posa èmfasi en la capacitat dels béns comuns d'imposar normes i crear mecanismes de regulació de l'autoritat i del conflicte (Dawney et al., 2015; Leyronas i Bambridge, 2018; Ostrom i Hess, 2007, p. 67). En canvi, el moviment okupa barceloní sembla haver apostat per una coordinació densa i propera només quan les amenaces exteriors ho han requerit (Debelle, 2019). Aquesta preferència per una organització col·lectiva pragmàtica i basada en l'afinitat també contrasta amb la recurrent preocupació marxista amb el "govern dels comuns" (Hardt i Negri, 2009; Lordon, 2019). Encara que la capacitat d'unió contra amenaces compartides és un factor de longevitat dels espais okupats, el contrari també és cert: A vegades, organitzar-se separadament crea una major capacitat conflictiva cap a l'exterior, contra el règim de la propietat.

Pel que fa a la metodologia, condueixo la present exposició fent servir conceptes teòrics i eines metodològiques procedents de la "recerca activista" i d'experiències militants. Complemento aquesta perspectiva amb una anàlisi del discurs de fonts produïdes pel moviment i una sèrie d'entrevistes realitzades l'any 2012 en el marc d'un projecte anomenat MOVOKEUR. Les persones entrevistades es trobaven involucrades en el moviment okupa quan el CSO estudiat va intentar legalitzar-se mitjançant negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona.[1] Concentrant-me en algunes estructures discursives, intento reconstituir el posicionament de diferents actors socials en relació amb la qüestió de la legalització dels espais okupats. El cas d'estudi escollit il·lustra que la coexistència de diferents mitjans i objectius polítics en un mateix moviment porta, en determinades condicions, a conflictes irremeiables.

 

 1. El marc dels béns comuns

 Les arrels històriques del paradigma del comú es troben en l'Europa pre-liberal, abans que el procés de tancament dels terrenys comunals posi en marxa "l'acumulació primitiva de capital" (Marx, 2011). Encara que la seva presència pot ser rastrejada arreu del món, el concepte dels béns comuns deriva de les tradicions d'autogestió presents al nord i sud de l'Europa Occidental. Al nord, s'hi estudien països com el Regne Unit, Alemanya i els països Escandinaus (Bruun, 2015). En aquests, la comunitat gestionava recursos sobre els quals no existien drets de propietat tal com se'ls entén avui en dia (Olwig, 2005). Tanmateix, els comuns no sempre s'oposen al concepte de propietat, també s'observen formes de propietat col·lectiva amb característiques que varien geogràficament i al llarg del temps. En són un exemple els béns comunals de la península Ibèrica, que tendeixen a quedar registrats en cartes forals i altres documents formals com ara cessions d'ús, contractes de lloguer, etc. (Moro, 1981).

Un avanç significatiu per la literatura sobre els comuns ha estat el treball realitzat per en Elinor Ostrom (2015). Ostrom va elaborar una refutació brillant de la "tragèdia dels comuns", una teoria de Garret Hardin segons la qual la natura humana és egoista i procliu a generar individus que pretenen beneficiar-se del producte de la interacció col·lectiva sense cooperar. Ostrom ens recorda que l'anàlisi ortodoxa pressuposa l'existència de l'Estat i del mercat, mentre s'ignoren sovint les seves conseqüències indesitjables. En canvi, les relacions de propietat que caracteritzen els béns comuns reflecteixen les decisions de les persones que hi participen (Algarra, 2015; Sastre, 2018; Rodrigo, 2010). Aquesta dimensió política dels béns comuns sobrepassa les seves dimensions merament econòmiques. Prenent aquesta reflexió com a punt de partida, sembla encertat definir els béns comuns com un “conjunt de sistemes integrats i coherents, constituïts per un recurs, una comunitat, regles d'organització lligades a un objectiu compartit i una estructura de governança” (Dietz, Ostrom, Stern, 2003 en Leyronas i Bambridge, 2018).

L’interessant anàlisi d'Ostrom se centra en recursos de caràcter natural – p. ex. recursos hídrics, pasturatges, boscos, etc. Tanmateix, seria un error considerar que la comunitat que crea i manté el comú és preexistent al recurs en qüestió (Dawney et al., 2015). Una comunitat pot tenir recursos al seu abast sense que aquests esdevinguin béns comuns. De fet, els comuns no-naturals només existeixen si són produïts (Federici i Caffentzis, 2013). Els recursos esdevenen béns comuns en virtut de l'organització col·lectiva: les comunitats creen els comuns i no a l'inrevés. La reproducció social dels espais i de les estructures de presa de decisions relatives a allò comú ha de ser realitzada per les (o part de les) persones usuàries del comú en qüestió. La centralitat d'aquesta labor de reproducció social suggereix que és preferible fer servir el verb comunalitzar (commoning). Així, es posa èmfasi en el procés mitjançant el qual els recursos són mantinguts en comú (Blomley 2005, Dardot i Laval, 2015). Encara que l'objecte i l'ús que se'n fa no poden ser separats un de l'altre, val la pena reflexionar sobre la naturalesa del vincle entre aquests dos elements.

Perdre de vista la importància de la reproducció social és particularment problemàtic quan analitzem projectes col·lectius en contextos d'exclusió, misèria i repressió. Pel que fa a la usurpació, podríem considerar que els pisos buits són un recurs. Aquests, però, només esdevenen accessibles mitjançant la usurpació, que requereix una xarxa prèvia, una sèrie de coneixements, etc. Resistir el desallotjament també implica, entre d'altres coses, que es construeixin vincles que sostinguin i ampliïn la capacitat conflictiva del moviment (Dee, 2019). Encara més enllà, la repressió podria portar a un resultat final amb recursos negatius – en la forma de multes, penes de presó, danys físics i/o mentals, etc. Els riscos que van inevitablement lligats a la usurpació de propietats privades suggereix que els objectius polítics són primordials: allò decisiu és que la gent estigui determinada a fer quelcom conjuntament (Picard, 2015). Independentment d'allò que les pràctiques d'usurpació permeten (un habitatge, un espai de treball, un CSO, etc.), l'ús privat i l'apropiació de recursos són secundaris en relació a la participació en si mateixa.

Els teòrics marxistes han contribuït a posar el valor d'ús al centre de l'anàlisi, en estudiar les pressions exteriors patides pels "comuns urbans", i, de forma més general, investigant la relació entre el comú i els processos capitalistes de tancament (Dawney, Kirwan, Brigstocke, 2015). Els processos de tancament d’allò comú tenen lloc en l'àmbit material (p. ex., mitjançant la gentrificació i els desplaçaments forçats de població) i en l'àmbit immaterial (p. ex., els mecanismes de despossessió del capitalisme cognitiu) (Harvey i Smith, 2005). En conseqüència, les lluites pels béns comuns en el període liberal han estat designades com a "comuns urbans", un concepte ambigu que agrupa una multitud de discursos polítics (De Angelis, 2017; Federici, 2018; Hardt i Negri, 2009; Harvey, 2012; Holloway, 2010; Mattei, 2011). La formulació sintètica de Holloway (2010, p. 30) il·lustra al mateix temps la inclusivitat i l'ambigüitat del concepte: "si el capital és un moviment de tancament, els comuns són una comunalització desarticulada, un moviment vers la direcció contrària, un rebuig del tancament".

Podem encabir la usurpació en aquesta definició en la mesura en què s'oposa a dinàmiques sistèmiques de tancament, com ara l'especulació urbanística. Tanmateix, agrupar pràctiques tan variades en un mateix concepte afavoreix la interpretació del fet que, a escala de moviment, existeixen objectius i regles d'organització compartides. Un intent de superarcontornar les limitacions de la definició genèrica de "béns comuns" ha estat categoritzar alguns comuns com a "comuns anarquistes" (Jeppesen et al, 2014).[2] Aquesta designació facilita la conceptualització del context hostil que envolta la usurpació de propietats privades, com també de les estratègies adaptatives elaborades per fer-hi front (De Angelis, 2017, p.196). Tot i això, l'èmfasi en una ideologia específica comporta perdre de vista que si els moviments al voltant de la usurpació tenen una característica en comú, és justament la seva naturalesa heterogènia.[3] Els relats de convergència i unitat s'entrebanquen repetidament amb els conflictes interns, sovint percebuts com fenòmens absurds o contra productius. Però, realment és així? Seguim a Lauren Berlant quan ens convida a "desconfiar del prestigi que el concepte dels comuns ha obtingut", i ho fem observant a continuació la importància que el conflicte (intern) va tenir pel cas d'estudi escollit.

 

 1. Una contextualització dinàmica del cas d'estudi

El conflicte és una acció que comporta sempre la creació d'una relació. És una acció que implica l'existència d'altres actors i una interdependència intencional. El seu primer resultat és la creació d'una situació compartida, en la qual les accions de cada part passen a referir-se a les de l'altra part (dos Santos, 2001). Des d'aquesta perspectiva fenomenològica, és mitjançant el regal que s'efectua la mediació del conflicte, que es considera un element estructural – i, com hem dit, estructurant – de la societat (Godbout i Caillé, 1992). Seguint el treball fundador de Marcel Mauss, Caillé i Dzimira consideren que la lluita de classes pren la forma de confrontacions en les quals cada part busca el reconeixement de la seva singularitat mitjançant mostres de generositat (Caillé i Dzimira, 2009). Encara que les normes que regulen els conflictes s'inscriuen en el sistema jurídic, es negocien en termes simbòlics (Godbout i Caillé, 1992; Mauss, 1923) i extralegals (Arendt, 2005; Boilleau, 1995).

Partint d'aquesta definició, la usurpació és particularment interessant perquè qüestiona un aspecte fonamental de la propietat privada: el dret a excloure (Blomley, 2008). Traspassar una propietat privada i mantenir-s'hi físicament sense autorització legal comporta, tard o d'hora, l'amenaça d'enemistar-se amb els propietaris. Per aquest motiu, Rowan McMilian argumenta que la usurpació és una pràctica antagonista en ella mateixa, ja que exposa els individus a les sancions associades al delicte d'usurpació i, per tant, a la violència asimètrica de l'estat (Milligan, 2016). Això no obstant, l'enemistat és una qüestió imminentment relacional, i el grau de violència estatal varia en funció del context polític i del posicionament de qui realitza l'acció delictiva (Verdier, 2018). Per tot plegat, és adient definir la usurpació com una acció potencialment antagonista: si no s'evita la confrontació, llavors sí que es donen les condicions per un enfrontament antagonista (Debelle, 2017).

Efectivament, no només el sistema capitalista genera antagonisme, sinó que els moviments també tenen la capacitat d'optar per diferents graus de conflictivitat. Aquí també, la tensió entre aquella interior i aquella exterior té un caràcter dinàmic, ja que l'enemistat és eminentment relacional (Krøijer, 2013). La inclusió i l'exclusió són fluctuants, per la qual cosa resulta més productiu pensar aquesta dualitat en termes de processos i/o situacions d'exclusió (Colin, 2016). Encara que la posició objectiva dels subjectes no s'altera amb facilitat, la seva postura subjectiva – de submissió o resistència – influencia el tracte que reben. Dit d’una altra manera, l'enemic és quelcom que esdevenim en funció de les nostres accions i en virtut d'una relació que està delimitada en el temps i l'espai amb altres actors polítics (Krøijer i Sjørslev, 2011). En conseqüència, el posicionament dels subjectes amb relació a l'antagonisme potencial de la usurpació –sigui per defugir-ne o, al contrari, llençar-s'hi de cap– esdevé un factor clau per distingir diferents lògiques de confrontació.

Identificar les dinàmiques de confrontació produïdes per les pràctiques d'usurpació catalanes requereix una història detallada de les accions i lògiques polítiques que coincideixen dins d'un mateix moviment al llarg del temps – una tasca que vam dur a terme en recerques prèvies (Dee i Debelle, 2015; Debelle, 2010, 2015, 2017; Debelle, Cattaneo, González, Barranco, Estany, 2017; Rossini, Azozomox, Debelle, 2017). Observant l'evolució de les pràctiques d'usurpació a Barcelona, podem identificar cinc cicles de protesta íntimament relacionats amb el moviment okupa barceloní. La usurpació de propietats privades ha existit al llarg de la història de Catalunya, però les experiències que tenen lloc abans de mitjans dels anys noranta queden fora de l'àmbit d'aquest article. Per qüestions d'espai, tampoc tractem les experiències que tenen lloc després del conflicte entorn de l'ESM. Aquesta secció es limita a dibuixar els contorns de les dinàmiques més àmplies que alimenten l'episodi objecte d’estudi, centrant-se en el tercer cicle de protesta: la bifurcació. El relat prioritza els elements històrics que ajuden a contextualitzar la importància política de l'intent de legalització de l'ESM.

El primer cicle correspon a l'Edat d'Or de l'okupació a Barcelona (96' - 01'). El començament del cicle coincideix amb l'entrada en vigor del nou codi penal el 1996, en el qual es va afegir el delicte d'usurpació (Asens, 2004: 329).[4] Paradoxalment, l'increment de la repressió va ser acompanyat per l'expansió i l’enfortiment del moviment. El suport social va augmentar, tot i una estigmatització mediàtica no del tot unívoca (Barranco; Gonzalez i Martí, 2003). La repressió estatal va provocar un conflicte permanent amb la policia que va culminar el 2001 amb una operació antiterrorista en la qual s'acusava els okupes de fer part d'ETA, l'organització independentista basca (Asens, 2004; Barranco, Gonzalez i Martí, 2003). El moviment va començar a patir canvis que serien determinants per tal que l'ocupació de l'ESM tingués lloc.

El sorgiment del moviment global contra el capitalisme a començaments dels anys 2000 va obrir el segon cicle de protesta, que s'allarga fins el 2006.[5] Els CSO van perdre protagonisme gràcies a l'activació d'altres moviments socials (González i Barranco, 2007). L'antiglobalització va transformar la identitat okupa forjada en el primer cicle. Amb el pas del temps, el discurs contra-cultural i antagònic va perdre importància en favor d'altres narratives de canvi social.[6] El moviment va assolir la seva maduresa durant aquest segon cicle. Els espais okupats es van multiplicar i el caràcter radical del moviment va disminuir. Can Masdeu es va okupar a finals del 2001 i va resultar ser un centre social paradigmàtic d'aquest cicle. L'assemblea reivindica que "Can Masdeu va ser creat per acollir una trobada d'activistes en contra del canvi climàtic que tenia lloc al març del 2002" (Can Masdeu, 2018).[7] En una investigació prèvia, vam oferir la següent descripció de la rellevància simbòlica d'aquesta okupació:

An example of this change of strategy is provided by the squatted social center Can Masdeu, in Barcelona’s neighbourhood of Nou Barris, who advocated a vague identity, avoiding the squatter stereotype created by the media during the "golden age" of the movement. The non-violent resistance to the eviction of Can Masdeu, which lasted for 3 days, received partially sympathetic treatment in the media. Still, it was the public support of the neighbours and the strong social network that Can Masdeu has gathered around its project that prevented this social center from being evicted, which nowadays (2016) stands as one of the oldest unlegalized social centers in Barcelona. (Debelle et al. 2017).

D'una banda, Can Masdeu il·lustra les contribucions del moviment okupa al moviment antiglobalització, i resulta ser una bona mostra de les orientacions polítiques que guanyarien pes a escala de moviment. En aquest cicle, el moviment va beneficiar del fet que les okupacions durin més en el temps, cosa que va incentivar els grups a okupar nous espais en comptes de defensar cada CSO en perill de desallotjament. Per altra banda, quedar-se més temps també va implicar l'oportunitat de crear vincles més forts amb el veïnat, que sempre és un procés lent i laboriós (Dee, 2018). Així, els vincles entre els CSO i els barris van créixer de forma significativa, però la coordinació a escala de moviment va disminuir a mesura que els espais okupats es van expandir fora del centre de la ciutat. La incipient despolitització dels CSOs va portar alguns sectors del moviment a recordar que aquesta situació favorable era el resultat de les aferrissadeslluites de la dècada anterior (Debelle, 2017). A començament i mitjans dels 2000 també s'observa el naixement del moviment per l'habitatge, que esdevindria més endavant el moviment social més important de l'estat espanyol.

El tercer cicle (2006-2011) és el període sobre el qual s'enfoca el present article, i comença amb les protestes multitudinàries de la plataforma per l'habitatge V de Vivienda. Arreu de l'estat espanyol, les places es van omplir de manifestants que protestaven contra els preus desorbitats de l'habitatge. Aquestes accions van tenir un limitat ressò mediàtic, mentre les notícies sobre okupes van créixer exponencialment. A Catalunya, la criminalització política i mediàtica va culminar a la tardor de l'any 2006, coincidint amb les eleccions autonòmiques.[8] Amb la campanya de criminalització de l'okupació, els polítics van aconseguir evitar un debat seriós sobre la qüestió de l'habitatge (Debelle, 2015). Aquest cicle també correspon a la transferència de competències policials de la Guardia Civil als Mossos d'Esquadra (Molano, 2015). La producció d'aquest episodi de pànic moral entorn de l'okupació també va ser afavorida per l'aprovació de l'Ordenança de Civisme a principis del mateix any.Malgrat el clima repressiu, les pràctiques d'usurpació continuen diversificant-se i arribant a nous sectors, aquesta vegada amb una certa tendència creixent a negociar amb les autoritats.

 

 1. Espai Social Magdalenes

 La breu història del moviment reconstruïda més amunt revela el motiu pel qual l'ESM pot ser vist com la culminació d'una tendència originada pels moviments que componien en la mobilització en contra de la globalització capitalista (Debelle 2010, 2015, 2017; Dee i Debelle, 2015). Durant el tercer cicle, importa ressaltar el naixement del moviment per l'habitatge i, el 2006, la crida efectuada per la plataforma V de Vivienda, que portaria milers de persones als carrers arreu de l'Estat espanyol. El CSO Miles de Viviendas destaca entre altres CSOs que s'involucren en aquestes lluites. En aquest, una part de l'assemblea estava en favor de la legalització i una altra en contra.[9] És en aquest context que algunes persones van decidir explorar el potencial de les estratègies de negociació per expandir les pràctiques d'usurpació i desfer-ne els estigmes. Així, una part de l'assemblea de Miles de Viviendas va traslladar la seva militància a l'ESM, localitzat al barri Gòtic, i va declarar obertament –i per primera vegada– la intenció de legalitzar l'edifici (Mir, França, Macías, Veciana,  2013). L'ESM formava part d'una campanya anomenada Promoció d’Habitatge Realment Públic (PHRP), que consistia en l'ocupació d'edificis buits al centre de la ciutat amb l'objectiu de confrontar les institucions amb la necessitat social d'habitatges assequibles.

Es van ocupar cinc edificis el 2006 i el 2007: Magdalenes, Amargós, Tallers, Avinyó i Panses. La PHRP s'autodefinia com una xarxa de "desobediència civil" per "auto-restaurar el dret fonamental a l'habitatge".[10] En sintonia amb l'incipient moviment per l'habitatge, la PHRP es va afegir a la "Carta de mesures per aturar la violència immobiliària i urbanística" i a la crida que s'hi feia per dur a terme accions de desobediència fins que l'administració fes efectiu "el dret a l'habitatge i a la ciutat".[11] Els membres de la PHRP van ocupar pisos a edificis on els últims llogaters eren víctimes d'assetjament immobiliari, contribuint així a les lluites contra l'especulació urbanística (Taller VIU, 2006). Cal matisar que la PHRP no s'identificava amb el discurs dels comuns, encara que posava l'accent sobre la reivindicació de drets, entre els quals el dret constitucional a l'habitatge (contemplat a l'Article 47).

En el cas de l'ESM, només quedaven tres veïnes quan es va dur a terme l'ocupació dels pisos restants, que havien quedat buits. L'empresa Hotel Catalonia havia comprat l'edifici l'any 2004 i tenia la intenció de construir-hi un hotel. La resistència al desallotjament va permetre aplaçar-ne la data prou temps (Abril 2010) per tal que la llicència de construcció caduqués. Malgrat tot, finalment l'empresa va aconseguir fer el seu hotel al número 13-15 del carrer de les Magdalenes. No només això, sinó que la comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona presidida per Ada Colau signaria l'any 2018 una compensació de 800.000 € a Hotel Catalonia, rere una decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segons la qual l'empresa hauria patit danys i perjudicis (La Vanguardia, 30/03/2018). La visió de l'ESM per fer arribar les usurpacions d'habitatges a nous sectors de la població estava en bona part inspirada en moviments similars que tenien lloc a Roma (Mudu 2014). De fet, l'assemblea de l'ESM va convidar representants de les autoritats municipals de la capital italiana al seu espai.[12]

A la seva campanya del 2008 "Construïm espais, produïm drets", el col·lectiu va donar a conèixer públicament la seva voluntat de legalitzar els edificis de Magdalenes i Amargós, fet que va causar controvèrsia i un distanciament explícit d'altres assemblees.[13] Els sectors antagonistes van argumentar que la legalització comportava inconvenients significatius, dels quals n’esmentem alguns a continuació. Rere la legalització, la formalització dels drets dels habitants i usuaris pot amplificar relacions de poder desiguals dins dels col·lectius. A escala de moviment, els espais legalitzats passen a ser exemples "d'okupes bons", fet que permet criminalitzar encara més els sectors antagonistes, que esdevenen "okupes dolents". L'horitzó de la legalització és un incentiu estructural vers una imatge pacificada, neta, disciplinada i cívica de les pràctiques d'usurpació. Sigui en usurpacions en les quals la motivació principal és la necessitat econòmica, sigui en okupacions fetes per "emprenedors socials" de classe mitjana, les autoritats poden atribuir avantatges materials a qui realitza l'esforç per encaixar amb aquest estereotip normatiu (Rossini et al. 2017). Per descomptat, la repressió també implica costos més elevats per a tot el moviment, i per aquest motiu l'antagonisme també comporta desavantatges. No obstant això, el moviment okupa va guanyar força a Barcelona justament quan la usurpació va esdevenir un delicte penal, amb el conseqüent augment de la repressió.

L'ESM va oferir mecanismes de control a les autoritats a canvi d'una promesa d'estabilitat, formalitzada amb la legalització de l'edifici. A la presentació de la campanya, l'ESM va demanar que es retirés la llicència d'hotel a Hotel Catalonia, que els dos edificis fossin comprats per l'administració, que el dret d'ús de l'espai del centre social fos transferit a una associació, que les veïnes continuessin vivint als seus pisos, i que els pisos restants fossin gestionats per una cooperativa d'habitatge. El document en qüestió estipulava que l'associació assumiria l'obligació de "presentar una memòria d'activitats" a l'administració cada cinc anys. És probable que aquesta disposició a negociar fos un factor que hagués permès que l'ocupació s'allargués fins al 2010 (González, 2019). Havent-se apoderat de la força del moviment per negociar el seu espai, l'ESM esdevé un cas interessant de conflicte intern sobre la gestió de recursos col·lectius. En aquest cas, el recurs en qüestió és la capacitat de generar conflicte amb les institucions, i el que està en joc és la direcció que adopta el moviment – dirigint-se cap a més burocràcia o més repressió.

 

 1. Metodologia

 La present anàlisi fa servir mètodes que privilegien el significat social dels discursos. En poques paraules, defineixo el discurs com l'ús del llenguatge en contextos socials. En un primer nivell, l'anàlisi del discurs estudia els significats com a part de processos socials. Aquesta definició general i abstracta del discurs correspon al terme de semiosi (Fairclough, 2001). En un segon nivell, el concepte de discurs també pot fer referència al llenguatge d'un determinat camp o d'una pràctica social específica, com per exemple el discurs polític. En últim lloc, el discurs també pot ser entès en tant que coherència retòrica d'una determinada perspectiva social, com ara el discurs neoliberal sobre la globalització. Els discursos són formes de representar i actuar sobre determinats aspectes del món. Pel que fa a la metodologia, l'anàlisi del discurs és important perquè l'ús del llenguatge és simultàniament constitutiu d'identitats socials, de relacions socials i de sistemes de coneixement, representació i creença sobre el món. El discurs manté i reprodueix aquestes tres dimensions, alhora que contribueix a transformar-les. De forma general, aquests nivells poden ser associats amb les perspectives de diferents actors socials (Fairclough i Fairclough, 2013).

El present article estudia el discurs en tant que actes de parla en contextos concrets, i fa una avaluació crítica dels continguts basant-se en la realitat empírica (Jones i Collins, 2006). Tenir en compte al context és necessari per a avaluar si un esdeveniment discursiu contribueix a la reproducció de les relacions de poder (Debelle 2010, 2013, 2017). Els objectes d'estudi s'investiguen tenint en compte les seves condicions d'existència més àmplies i la seva evolució socio-històrica. Els objectes es modifiquen a causa de les relacions internes i els llaços simbòlics que mantenen amb altres sistemes, i el context amb el qual interactuen. És a dir, se'ls conceptualitza en sistemes oberts (Pujante i López, 2012). També cal recordar que les interpretacions de l'analista són tributàries de la seva posició social i experiència, per la qual cosa s'ha d'evitar establir un sol significat pels discursos estudiats (Street, 2005). En conseqüència, l'anàlisi busca detectar i discutir els significats dominants que caracteritzen els materials d’estudi (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke, Roberts, 1978). Els processos interpretatius impliquen una dimensió hermenèutica en la qual la certesa no existeix (López, 2013).

Els materials analitzats són un dels resultats obtinguts pel projecte de recerca MOVOKEUR, que va sorgir de la xarxa Squatting Europe Kollective.[14] El projecte va consistir en una comparació europea de diversos moviments d'okupació pel que fa a factors explicatius estructurals, cicles de protesta, polítiques urbanes, etc. Les entrevistes pretenien estudiar els cicles de protesta que van resultar del moviment en contra de la globalització capitalista. En total, es van dur a terme nou entrevistes durant l'any 2013. Les persones entrevistades van respondre preguntes sobre la importància dels CSOs per al moviment antiglobalització, però també sobre l'ESM en concret. Resulta interessant mencionar que l'entrevistador va mantenir un punt de vista favorable a l'intent de legalització de l'ESM. Per tant, cal tenir present la relació dialèctica entre l'entrevistador i les persones entrevistades. És ben sabut en el camp del periodisme i de les ciències socials que les preguntes condicionen les respostes. Encara que aquesta forma d'utilitzar les entrevistes impliqui menys control sobre els materials, també representa una oportunitat d'estudiar el discurs pro-comuns des d'una perspectiva privilegiada.

 

 1. Alguns punts de vista sobre el conflicte entorn a l'ESM

 L'intent de legalització de l'ESM va ser objecte de moltes controvèrsies i conflictes. Algunes veus consideraven que la iniciativa d'aquest col·lectiu anava en contra de la tradició de no negociar amb les autoritats, que havia caracteritzat l'extensa majoria dels CSO fins aleshores (Rossini et al., 2018). Havent-nos centrat fins el moment en l'ESM, resulta necessari oferir més informació sobre el rebuig d'altres CSO barcelonins al manifest publicat per l'ESM i la ruptura dels vincles que mantenien fins llavors. Així doncs, per què va generar tanta desconfiança i ràbia la decisió d'aquest col·lectiu d'intentar legalitzar el seu edifici? Ada Colau, que es va implicar en l'ESM i és actualment l'alcadessa de Barcelona (en el moment de la redacció de l'article [2020]), reconeix que aquesta reacció no era ni molt menys allò que s'esperava:

También que un movimiento que se supone cercano – como el movimiento okupa – te señale como traidor porque has invitado a un regidor de Roma que expropia pisos vacíos, no ayudó en absoluto. El caso de la invitación al Regidor de Roma fue especialmente polémica, para nosotras era claro, esa persona estaba impulsando políticas en relación a la vivienda de expropiación y cesión de uso que eran 10 mil veces más potentes de lo que jamás hubiera podido soñar ningún CS, pero sin embargo, como lo hacía desde una administración era un sacrilegio invitarlo a un espacio okupado. El “juicio” que se hizo hacia Magdalenes por parte del llamado “movimiento okupa” fue realmente esperpéntico y demostró un nivel de sectarismo y miopía política alarmantes. (Colau)

De forma general, les declaracions de Colau transmeten una apreciació negativa del moviment d'okupació barceloní. L'entrevista col·lectiva feta a tres persones residents de Can Masdeu resulta útil per tenir una segona opinió sobre el que va succeir entre l'ESM i els CSOs de la ciutat. Tal com hem explicat abans, Can Masdeu és un dels centres socials més antics de Barcelona. La seva resistència no violenta, l'any 2002, va aconseguir agafar les autoritats desprevingudes. Així, Can Masdeu segueix okupat i sense legalitzar. Durant l'entrevista, se'ls pregunta quina és la postura de l'assemblea de la casa sobre la qüestió de la legalització. La seva resposta és que no hi ha consens, i que tant un camí com l’altre comportarien compromisos difícils i profunds. Els entrevistats també van manifestar la seva opinió sobre com s'hauria de gestionar la capacitat col·lectiva de negociació del moviment. A continuació, en Guillem i en Quique expliquen la seva perspectiva sobre el conflicte entorn de Magdalenes:

Guillem: Creo que de algún modo refleja uno de los polos o extremos de esa diversidad de visiones sobre la okupación que prolifera a partir de 2001-2002. (…) Magdalenas es una apuesta clara por construir y conquistar derechos. Creo que son tradiciones políticas distintas, una que puede ser representada por el Forat y que recoge de algún modo la tradición de los CS y de la okupación hasta el año 2000, y que es crear contracultura pero muy mirándose hacia adentro, apostando por la creación de otro tipo de relaciones, otro tipo de cotidianeidad, otro estilo de vida, crear otro mundo para nosotros, paralelo. La otra tradición apuesta por crear transformación social allí donde estemos, buscando alianzas, etc. Son dos maneras de responder a ese ¿Para qué? ¿Okupamos para crear un mundo nuevo entre nosotros o para incidir en el entorno?

Quique: Magdalenas planteó de forma clara la necesidad de expandir el ámbito de lo posible dentro del movimiento, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Aquí en Barcelona había tabús muy importantes y ellos decidieron pasarlos. Quizás su forma fue muy confrontacional pero también hay que decir que habían escuchado cantos de sirenas por parte de la Regidora de Ciutat Vella. En cierto modo, creo que ellos tampoco fueron excesivamente abiertos, en cierta forma también estaban creando un mundo para sí mismos, pero era otra tradición. (Can Masdeu)

Aquestes intervencions ofereixen distància crítica a les acusacions de dogmatisme fetes per Colau. Encara que des de perspectives diferents, tots dos entrevistats subratllen les diferències que hi havia entre activistes de l'ESM i d'altres experiències d'okupació de la ciutat com el Forat de la Vergonya.[15] De qualsevol manera, el segon entrevistat defensa que cada forma d'usurpació genera el seu propi univers d'uniformitat, encara que amb característiques diferents. La sintonia afectiva que havia permès l'experiment de l'ESM va desaparèixer i va ser reemplaçat per un sentiment d'hostilitat i conflictes interns. En conseqüència, l'intent de legalització va perdre empenta. Fins i tot assumint que tots els moviments d'usurpació de propietats són diversos, l'ESM suggereix que aquesta heterogeneïtat aparent se sustenta sobre l'adherència a determinades regles (no escrites). Pel que fa a aquest pacte silenciós, cal afegir un comentari crític pel que fa a la relació dialèctica entre entrevistador i entrevistats.

Les preguntes de l'entrevistador revelen el seu posicionament polític pel que fa als CSOs. Tal com consta en una de les seves preguntes, "nuestra hipótesis de construcción de contrapoder (...) pasaba por la estabilización de una serie de instituciones de movimiento vinculado a una estrategia política de acumulación de fuerzas." L'entrevistador també va especificar que per acumulació de forces feia referència a "afectos, complicidades, militantes, poder social o ciudadano". En resum, les preguntes evidencien que els CSOs esdevenen "una infraestructura, un espacio de formulación de deseos, intereses y subjetividades en común". L'entrevistador reconeix que els béns comuns requereixen una labor de reproducció social i que, per facilitar aquest procés, apostava per la institucionalització dels espais okupats. La insistència de l'entrevistador es troba amb resistències per part d'algunes de les persones entrevistades. N'és un exemple la resposta de l’Ivan Miró, que després d’unes quantes preguntes sobre la institucionalització dels CSOs, arriba a la següent conclusió:

En Barcelona, en paralelo a las distintas okupaciones siempre ha habido espacios legales o seguros que han jugado ese papel de retaguardia, por ejemplo para alojar una radio, para desarrollar proyectos de comunicación, los archivos, eso siempre ha existido. La apuesta de okupar si quieres no era tanto una apuesta por estabilizar espacios, sino una apuesta de combate. Claro que ha habido derrotas fuertes, se han perdido edificios y experiencias – por ejemplo Miles de Viviendas o La Rimaia, entre muchos – que hubieran sido muy potentes, pero así es la presión de una metrópolis gobernada por el poder inmobiliario y financiero. También se han ganado muchas cosas, se pierde Miles pero la AAVV de la Barceloneta para el plan urbanístico de la zona. Qué preferimos: perder un edificio o que veinticinco mil personas pierdan sus casas? (Miró)[16]

Tot i que a l'actualitat es troba més aviat proper al moviment cooperativista, Miró rebutja aplicar la lògica de l'acumulació als CSOs. Aquest posicionament és particularment interessant perquè la pràctica cooperativa es basa en eines jurídiques que permeten l'acumulació privada i col·lectiva, quelcom que l'entrevistat també subratlla durant l'entrevista. Aleshores, per què considera raonable no aplicar la mateixa lògica per assegurar l'estabilitat de segons quins edificis? Tal com Miró argumenta, la lògica de la usurpació va més enllà dels edificis concrets que s'estan usurpant. L'element que falta és la possibilitat de la ruptura. La importància de la confrontació plantejada per l'okupació, i el rebuig a complementar-la amb la negociació "per produir resultats concrets" també va ser esmentada per un altre entrevistat, Jesús Rodríguez:

Algún movimiento tiene que plantarse y articular una negación o crítica radical a las dinámicas del estado. Está muy bien mantener ese carácter propositivo, pero en algún momento se tiene que visibilizar una confrontación más directa, las contradicciones más claras. Se tiene que propiciar esa emergencia publica de la existencia del conflicto social. (…) El poder, las clases altas que controlan la ciudad, vive el mundo como una partida de Risk, analizando las cosas desde la perspectiva de cierto miedo a los ataques de los sectores pobres o populares. Evidentemente la policía, las instituciones y la justicia está para defenderlos, pero hacen una lectura del poder muy posibilista, ir con cuidado a ver si se desmadra la situación. (Rodríguez)

En aquest cas també, l'entrevistat eludeix els suggeriments de l'entrevistador, aquesta vegada articulant la seva posició política des del camp del periodisme (Rodríguez, 1999). La seva resposta s'assembla a la de Miró, ja que insisteix en el potencial de la usurpació per a crear i visibilitzar el conflicte social. Crear i sostenir un conflicte obert permet desplaçar la línia entre allò que és acceptable i allò que no. El resultat concret esmentat per Rodríguez és un tipus d'acumulació, encara que es mesuri en funció d'altres paràmetres: quan els moviments produeixen conflicte, les autoritats s’ho pensen dos cops abans de fer servir la força. Aquesta idea s'explicita a una altra entrevista a Hibai Arbide, advocat i participant de Miles i l'ESM: "Efectivamente, la cuestión de fondo es dónde sitúas el "punto de acumulación", si es en la propia experiencia o en la tensión que supone el desafío a las instituciones." Arbide desenvolupa aquesta perspectiva en més detall i conclou que al centre del moviment hi són les persones, no els llocs físics ocupats:

La acumulación creo que se da más por la transmisión de unos militantes a otros y por la responsabilidad que han tenido determinadas figuras en el movimiento, gente de referencia más que espacios de referencia. Es curioso, porque en Barcelona siguen existiendo muchos espacios okupados, pero no son experiencias que hayan acumulado o que uno pueda detectar las tramas o la trayectoria del movimiento. Es más fácil detectar gente que ha atravesado los distintos ciclos que hoy está en distintos proyectos, que localizar esa acumulación en algún lugar en específico. En Barcelona siempre ha habido más inquietud que movimiento, o más movimiento que institucionalidad alternativa. Es una ciudad en la que pasan muchísimas cosas, muchas cosas interesantes, que son incluso referencia para otros lugares, pero que curiosamente cristalizan más en otros lugares que aquí. (Arbide)

Quan entenem l'experiència acumulada com el recurs o el bé comú en qüestió, la legalització esdevé problemàtica respecte a l'anàlisi de classe. Les habilitats tècniques i el capital social i cultural que es requereixen per negociar amb les administracions estan distribuïts de forma desigual. En altres paraules, no totes les persones que usurpen propietats privades tindran les mateixes oportunitats per legalitzar-se a causa de les seves característiques socials i els seus objectius polítics. Arbide també matisa que "el proceso de negociación de alguna manera termina jugando un papel sobredimensionado en la política del proyecto, no tanto porque te condicione los contenidos o la línea política sino porque es un proceso tan complejo y requiere de una serie de saberes y conocimientos prácticos que termina quitándote muchísimo tiempo". Al contrari, la usurpació sense negociacions requereix coneixements pràctics que són més comuns entre les classes populars (electricitat, fontaneria, etc.). És a dir, la legalització no només canvia les característiques del recurs, sinó que també afecta la reproducció social de la comunitat.

 

 1. Conclusions

 Han passat molts anys des del conflicte al voltant de l'intent de legalització de l'ESM. Encara que sigui impossible fer una anàlisi en profunditat de la direcció presadel rumb pels diferents sectors involucrats en aquest conflicte, sembla rellevant mencionar-los de passada. Amb el pas del temps, alguns dels actors que van intentar legalitzar l'ESM van apostar pel municipalisme, van guanyar les eleccions locals i van oferir legalitzar espais okupats des d'un discurs pro-comuns. Algunes activistes implicades en Miles de Viviendas i l'ESM van esdevenir figures visibles de la plataforma Barcelona en Comú, com ara Gala Pin o Ada Colau. Una dècada més tard, el que semblaven ser diferències insignificants dins del moviment okupa es van transformar en un abisme innegable: els moviments que lluiten contra les institucions i els que lluiten dintre de les institucions. Tal com emfatitza un dels entrevistats, la relació mantinguda amb la legalitat es trobà al cor de la disputa sobre l'ús dels recursos col·lectius. El conflicte intern i el distanciament que es va operar a continuació van esdevenir episodis crucials de la història del moviment.

D'aquesta manera, els materials empírics analitzats ensenyen algunes limitacions importants del marc teòric dels comuns pel que fa al conflicte. És difícil quantificar el conflicte contra la propietat privada, ja que adopta formes diferents al llarg del temps i a cada indret concret. A vegades s'institucionalitza, mentre que en altres ocasions esdevé més aviat antagònic i salvatge. La usurpació de propietats privades té sempre un caràcter polític i potencialment antagonista. Això afegeix sèries dificultats al marc teòric neo-institucionalista, procliu a pressuposar l'existència dels recursos entorn dels quals es creen béns comuns. Qui usurpa només obté un poder de negociació real si crea i manté un conflicte extern amb els drets de propietat i les autoritats encarregades de fer-los respectar. Una forma d'evitar aquest problema seria considerar com a bé comú la militància en si, posant al centre de l'anàlisi la rivalitat virtuosa mitjançant la qual es creen grups al voltant de compromisos polítics. Tanmateix, l'absència de conflicte extern roman una limitació important a l'hora d'adoptar aquest marc teòric enfocat sobre recursos naturals compartits.

Els estudis Marxistes i post-Marxistes han definit aquesta limitació mitjançant la conceptualització del perill estructural que el capitalisme representa pels béns comuns. Tal com proposa la teoria Marxista dels comuns urbans, l'organització de moviments en contra de l'amenaça d'expulsió compartida per tothom que usurpa una propietat privada pot ser pensada com una forma de resistència en contra del tancament dels comuns. Llavors, el concepte il·lustra l'existència d'un enemic comú, però té una capacitat heurística limitada per explicar les diferents formes que els moviments tenen de gestionar l'amenaça de pacificació i cooptació. Sovint, el sistema estatal-mercantil prova d'integrar els sectors tendencialment més dialogants, aïllant així els actors antagonistes i, d’aquesta manera, evitar vincles solidaris entre diverses lluites (Holloway, 2010). Justament perquè cap moviment sa pot ser homogeni, el capitalisme busca crear noves línies de divisió combinant intents d'integració d'alguns actors amb una repressió més dura cap als altres (Rossini et al., 2017). En descuidar la complexa gestió del rumb pres pel moviment i els eventuals conflictes interns corresponents, sorgeix el risc d'interpretar les ruptures i divisions com errors del moviment, en comptes de veure'ls com moments políticament significatius.

L'evolució dels moviments no sempre es caracteritza per històries de repartiment eficient de recursos, relats de convergència i de funcionament idíl·lic. Trencar amb aquesta visió mitificada dels moviments socials és especialment important perquè les tensions relacionals esdevenen encara més importants en contextos adversos. Fer servir el verb commoning té virtuts gens menyspreables, ja que subratlla la importància del procés de reproducció social del qual depenen els recursos comuns. Tot i això, parlar de comunalització continua sent problemàtic si no se situa el "punt d'acumulació" correctament. Les persones, i no els llocs físics, són el cor dels moviments (Simone, 2004). Tal com la majoria dels entrevistats indiquen, fer servir la força del moviment per legalitzar un edifici es percep com una ruptura amb les dinàmiques de reciprocitat que permeten fer front a les pressions externes. Al cap i a la fi, el conflicte va afeblir la unitat necessària per sostenir el conflicte extern. Fer servir el mot-paraigües "comuns urbans" per conceptualitzar aquestes diferents formes de resistència no permet comprendre per què un conflicte intern va tenir lloc a escala de moviment: els sectors antagonistes van deixar de col·laborar perquè consideren que la legalització és un gir inacceptable cap a polítiques de classe mitjana.

Arribant a la conclusió d'aquest article, es fa necessari recordar que el moviment okupa s'organitza mitjançant el consens. Aquest procés de presa de decisions implica que els participants (o com a mínim alguns) facin concessions envers els altres. Tot i que el conflicte sembla absent, ja que el resultat només pot ser la concordança de totes les parts, la gestió del conflicte intern està situada al centre del moviment. Aquestes polítiques de reciprocitat són la base dels llaços col·lectius i constitueixen un equilibri fràgil i en constant redefinició. És mitjançant aquesta constant re-negociació que els vincles de suport mutu es creen, es reprodueixen, o es trenquen. Aquest article només ha abordat superficialment la part pública del conflicte, ja que hauria estat inapropiat entrar en aspectes més interns. Només s'han presentat els aspectes relatius al debat a escala de moviment, deixant de banda, per exemple,  que l'ESM mai va ser una entitat estàtica i homogènia. Al contrari, l'ESM va ser travessat per tensions canviants i contradiccions profundes que van escampar-se per tot un moviment, fent també lectures diverses i no sempre coincidents. La intensitat de les pràctiques d'usurpació permeten posar llum a la importància dels codis de reciprocitat, que es revelen essencials a l'hora de resistir a amenaces externes. En definitiva, emmarcar les pràctiques d'usurpació sota l'etiqueta de béns comuns resta importància i desmereix les tensions entre conflicte extern i intern, que són inherents a la reproducció social de l'antagonisme.

 

Agraïments

Aquest article no haguera vist la llum si no fora pel suport d’en E.T.C. Dee. També vull agrair els consells i millores aportades per en Stefano Portelli. Moltes gràcies a en Luca Calafati, Luca Recano i a dues persones anònimes que van compartir comentaris abans de la publicació de l’article. Aquesta traducció ha estat revisada per en Guillermo Aguirre, una feina per la qual em quedo molt grat.

 

Referències

Aguilera, T., Bouillon, F., & Lamotte, M. (2018), Politiques de l’expulsion: acteurs, enjeux, effets. L'Année sociologique, 68(1), 11-38.

Algarra, D. (2015), El comú català. La història dels que no surten a la història, Barcelona: Editorial Potlatch.

Arendt, H. (2005), Introduction into politics (Vol. 96), New York: Schocken Books.

Asens, J. (2004), La represión al movimiento de las okupaciones: del aparato policial a los mass media, en Adell, R. i Martínez, M. (eds.), Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid: Catarata.

Barranco, O., González, R., & Martí, M. (2003), La construcció mediàtica del moviment okupa. Presented at the VIIth Congress de l’Associació Catalana de Sociologia, Reus.

Baucells, J. (1999), L’ocupació d’immobles en el Nou Codi Penal. En Assemblea d’Okupes de Terrassa (Ed.), Okupació, repressió i moviments socials. Barcelona: Edicions Kasa de la Muntanya-Diatriba.

Bianchi, I. (2018), The post-political meaning of the concept of commons: the regulation of the urban commons en Bologna, Space and Polity, 22:3, 287-306, DOI: 10.1080/13562576.2018.1505492

Blomley, N. (2005), Remember property? Progress in Human Geography, 29(2), 125-127. doi:10.1191%2F0309132505ph535xx

Blomley, N. (2008), Enclosure, common right and the property of the poor. Social and Legal Studies, 17(3), 311-331. doi: 10.1177/0964663908093966.

Boilleau, J.-L. (1995), Conflit et lien social: la rivalité contre la domination; précédé de Agôn et sport moderne. Paris: Editions La Découverte.

Bruun, M. H. (2015), Communities and the Commons: Open Access and Community Ownership of the Urban Commons. In Borch, C. i Kornberger, M. (eds.), Urban Commons: Rethinking the City, London i New York: Routledge, 135.

Caillé, A., Dzimira, S. (2009), De Marx à Mauss, sans passer par de Maistre ni Maurras. Revue du MAUSS, (2), 65-95. doi: 10.3917/rdm.034.0065.

Can Masdeu (2018), Our history. Found on the website of the collective, available at http://www.canmasdeu.net/our-history/?lang=en# [last accessed March 21th 2018]

Cattaneo, C. (2008), The ecological economics of urban squatters in Barcelona. PhD thesis, UAB Barcelona. https://sqek.squat.net/resources/

Colin, B. (2016), Berlin-Ouest et Paris à travers les squattages, de 1945 à 1985. Un mode d’action au carrefour de motivations, de buts et de stratégies conflictuelles. PhD Thesis coordinated by Gilcher-Holtey, I. i Gueslin, A. presented at the University Paris Diderot – Paris 7 – University Bielefeld.

Dardot, P., & Laval, C. (2015), Commun: essai sur la révolution au XXIe siècle. La Découverte.

Dawney, L., Kirwan, S., & Brigstocke, J. (2015), Introduction: The promise of the commons. In: Dawney, L., Kirwan, S., & Brigstocke, J.(eds.), Space, Power and the Commons. The struggle for alternative futures. Routledge.

De Angelis, M. (2017), Omnia Sunt Communia. London: Zed Book.

Debelle, G. (2010), Anàlisi crítica del discurs de textos periodístics de la premsa comarcal catalana sobre l'okupació, Master thesis coordinaded by Soriano, J., presented at Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G. (2013), Análisis Crítico del Discurso periodístico y político sobre la Ley de Estabilización Económica de Emergencia del 2008, Master thesis coordinated by Soriano, J., presented at Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G. (2015), La stigmatisation des squatteurs dans les médias catalans: analyse critique du

discours d'éditoriaux et d'articles de presse. French Journal for Media Research – 4/2015 –

ISSN 2264-4733.

Debelle, G. (2017), Representación de conflictos de clase antes y después de la crisis. Análisis crítico comparativo del discurso de procesos de segurización sobre rescates financieros y usurpación de propiedades privadas. PhD thesis coordinated by Soriano J., presented at the Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G., Cattaneo, C., González, R., Barranco, O., Estany, M. (2017), Squatting cycles in Barcelona: identities, repression and the controversy of institutionalisation. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters' movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.

Dee, ETC, (2018) Squatting the grey city. Cobble books, Rotterdam. ISBN 9780244385804

Di Feliciantonio, C. (2017), ‘Spaces of the Expelled as Spaces of the Urban Commons? Analysing the Re-emergence of Squatting Initiatives in Rome’, International Journal of Urban and Regional Research, 41(5), pp. 708–725. doi: 10.1111/1468-2427.12513.

Dietz, T., Ostrom, E., Stern, P. (2003) The struggle to govern the commons. Science, nº302, o. 1907-1912

dos Santos, J. R. (2001), Crise, conflit, transaction : une approche en termes de cognition socialement distribuée, Exclusive memorandum elaborated to the DGA, Ministère de la Défense, France.

Fairclough, I., Fairclough, N. (2013), Political discourse analysis: A method for advanced students. London: Routledge.

Fairclough, N. (2001), Critical discourse analysis as a method in social scientific research, in Wodak, R., Meyer, M. (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, London: SAGE Publications. doi: 10.4135/9780857028020.n6

Federici, S., Caffentzis, G. (2013), ‘Commons Against and Beyond Capitalism’, Upping the Anti: a journal of theory and action, 15, pp. 83–97.

Ferreri, M. 2016. 'Where's the trick?': Practices of commoning across a reclaimed shop front. In: Kirwan, S., Dawney, L. & Brigstocke, J. Space, Power and the Commons. The struggle for alternative futures. Routledge.

Finchett-Maddock, L. (2016), Protest, property and the commons: performances of law and resistance. Londres: Routledge.

Gargiulo, E., Cirulli, A. (2016), Gli spazi occupati a napoli: informalità, trasformazioni urbane e discorsi sui ‘beni comuni’. Società, Economia e Spazio a Napoli, 83.

Godbout, J., Caillé, A. (1992), L’esprit du don. Paris: La découverte.

González R. (2019) From the Squatters’ Movement to Housing Activism in Spain: Identities, Tactics and Political Orientation. In: Yip N., Martínez López M., Sun X. (eds) Contested Cities and Urban Activism. The Contemporary City. Singapore: Palgrave Macmillan

González, R., Barranco, O. (2007), Construyendo alternativas frente a la globalización neoliberal. Resistencias juveniles en Catalunya. In Prieto, R. (ed), Jóvenes, globalización y movimientos altermundistas. Madrid: Revista de Estudios de Juventud.

Group Against Criminalization (2016), Some recent mainstream media representations of squatting in Barcelona. In SqEK (coord.), Fighting for spaces, fighting for our lives: squatting movements today, Berlin: Edition Assamblage.

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., y Roberts, B. (1978), Policing the crisis: Mugging, the state and law and order. London: Palgrave Macmillan.

Hardin, G. (1968), The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248.

Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth. Cambridge, Massachusets: Harvard University Press.

Harvey, D. (2012), Rebel Cities. London: Verso.

Harvey, D. (2014), Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Barcelona: Traficante de Sueños.

Harvey, D., Smith, N. (2005), Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura (Vol. 1), Univ. Autònoma de Barcelona.Holloway, J. (2010), Crack capitalism. London: Pluto Press.

Illich, I. (2004), [1973] La convivialité ), Œuvres complètes, 1, 551-552. Paris: Editions du Seuil.

Jeppesen, S., Kruzynski, A., Sarrasin, R., & Breton, É. (2014), The anarchist commons. Ephemera, 14(4), 879.

Jones, P., Collins, C. (2006), Political analysis versus critical discourse analysis in the treatment of ideology: some implications for the study of communication, Atlantic Journal of Communication, 14(1-2), 28-50. doi: 10.1080/15456870.2006.9644768

Krøijer, S. (2013), Security is a collective body: Intersecting temporalities of security around the climate summit in Copenhagen. In M. Holbraad & M. Pedersen (Eds.), Times of security: Ethnographies of fear, protest and the future (pp. 33–56), Oxon: Routledge.

Krøijer, S., Sjørslev, I. (2011), Autonomy and the Spaciousness of the Social in Denmark: The Conflict Between Ungdomshuset and Faderhuset. Social Analysis, 55(2), 84-105. doi: 10.3167/sa.2011.550205

La Vanguardia (30/03/2018), El Ayuntamiento indemniza a un hotel al que retiró la licencia. Available online at https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180330/442039019541/ayuntamiento-indemnizacion-hotel-catalonia-licencia.html [Last accessed on November 7th 2019].

Lefebvre, H. (1972), Le droit à la ville. Paris: Éditions anthropos.

Leyronas, S., Bambridge, T. (2018) Communs et développement: une approche renouvelée face aux défis mondiaux. Revue internationale des études de développement, n233, 2018-1.

López, E. (2013), Anàlisi del discurs i complexitat, Llengua, societat i comunicació, (11), 60-67.

Lordon, F. (2019), Vivre sans?. Institutions, police, travail, argent... Paris: La Fabrique.

Marx, K. (2011), Capital, Volume I: A critique of political economy (Vol. 1), Courier Corporation.

Mauss, M. (1923), Essai sur le don forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques.  L’Année sociologique (1896/1897-1924/1925), 1, 30-186.

Milligan, R. T. (2016), The Politics of the Crowbar: Squatting in London, 1968-1977. Anarchist Studies, 24(2), 8.

Mir, J., França, J., Macías, C., Veciana, P. (2013), Fundamentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: activismo, asesoramiento colectivo y desobediencia civil no violenta, Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, 55, pp. 52-61.

Molano, P. (2015), Interview to Pablo Molano published by La Directa on the 19/02/2016 , https://directa.cat/homenatge-pablo-molano [last accessed on Abril 7th 2017]

Montagna, N., Grazioli, M. (2019), ‘Urban commons and freedom of movement The housing struggles of recently arrived migrants in Rome’, Citizenship Studies. Informa UK Limited, 23(6), pp. 577–592. doi: 10.1080/13621025.2019.1634375.

Moro, J. M. (1981), La desamortización en Asturias, Madrid: Silverio Cañada editor.

Olwig, K. R. (2005), The landscape of ‘customary’ law versus that of ‘natural’ law. Landscape Research, 30(3), 299-320. doi: 10.1080/01426390500165385

Ostrom, E. (2015), Governing the commons. Cambridge: Cambridge university press.

Ostrom, E.; Hess, C., (2007), A framework for analyzing the knowledge commons. In Hess, C. i Ostrom, E. (eds.), Understanding Knowledge as a Commons. Massachusetts: MIT Press.

Rodrigo, F., (2010), La democracia y el triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Madrid: Editorial Manuscritos.

Rodríguez, J. (1999), Els moviments socials a través dels mitjans de comunicació, in Assemblea d'Okupes de Terrassa, (ed.), Okupació, repressió i moviments socials, Barcelona: Edicions Kasa de la Munyanya – Diatriba.

Rossini, L., Azozmox, Debelle, G. (2017) Keep your piece of cake, we'll squat the bakery! Autonomy meets repression and institutionalization. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters' movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.

Pujante, D., López, E. (2012), Discurso, análisis crítico y transdisciplinariedad, in Salvador, V. (ed.) L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui, Valencia: Edicions Tres i Quatre, pp. 81-104. http://hdl.handle.net/2183/9930

Sastre, P. (2018), Komun. Assemblearisme i Comunalisme Populars a Euskal Herria. Barcelona: Bauma.

Seyfert, Y. (2016), Illegal cultural commons in the heart of European cultural identity: a case study on illegal cultural commons in the heart of Europe. PhD thesis coordinated by Ossewaarde, R. i Gerven-Haanpaa presented at Twente University.

Simone, A. (2004), People as infrastructure: intersecting fragments in Johannesburg. Public culture, 16(3), 407-429.

Street, J. (2005), Politics lost, politics transformed, politics colonised? Theories of the impact of mass media, Political Studies Review, 3(1), 17-33. doi: 10.1111/j.1478-9299.2005.00017.x

Verdier, M. (2018), La perspective de l’autonomie. La critique radicale de la représentation et la formation du commun dans l’expérience de l’occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. PhD thesis presented at University Paris Nanterre.

Ward, C. (2002), Cotters and squatters: The hidden history of housing. Nottingham: Five Leaves.

 

 Notes

[1]            Per descomptat, les perspectives de les persones entrevistades no exhaureixen les possibles lectures d'aquest cas d'estudi, ni permeten representar-ne del tot la complexitat. Un exemple dels altres punts de vista sobre aquest episodi contenciós es pot trobar en el número 1 de la revista Terra Cremada (març del 2010), disponible aquí: https://terracremada.pimienta.org/delamagdalenofobiacas.html

[2]            Aquest concepte provocador reuneix una pràctica preliberal (el comunal) amb una ideologia política que va néixer com a resposta al sorgiment de l'Estat capitalista (l'anarquisme). La història d'aquesta continuïtat ha estat desenvolupada per alguns autors (Sastre 2018; Algarra, 2015, Ward, 2002, Rodrigo Mora, 2010).

[3]          De fet, aquesta diversitat es tradueix en diferents posicionaments en relació amb la qüestió del comú. A Bolonya, el moviment okupa reivindica la creació de comuns autèntics, oposant-se així al discurs municipal que suposadament estaria a favor dels comuns (Bianchi, 2018). En canvi, a Barcelona, el moviment es distancia de les autoritats municipals rebutjant el terme i reivindicant que "no tenim res en comú" (Debelle, 2017; Rossini et al. 2017).

[4]            L’article 245.2 del Capítol V del Títol XIII “Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic" del Codi Penal tipifica el fet "d’ocupar un immoble, un habitatge o un edifici aliè sense autorització, o que els ocupants s’hi mantinguin contra la voluntat del seu titular" (Baucells, 1999).

[5]             Seria més correcte dir que el neixement del moviment contra la globalització en l’estat espanyol té lloc a inicis dels noranta, amb els Jocs Olímpics i la Expo 92. Gràcies a Mikel Ortiz per haver-m’ho senyalat.

[6]            N'és un exemple la pel·lícula "El taxista ful", disponible a Youtube, en la qual es comparteixen les reflexions del moviment sobre el concepte de la precarietat.

[7]            Resulta interessant que algunes de les persones que es van implicar a l'okupació venien del CSO Torreblanca, situat a Sant Cugat. L'intent de legalització va ser exitós, però el resultat de les negociacions no va convèncer totes les parts. Així doncs, quan s'okupa Can Masdeu, la idea de legalitzar l'espai no es contemplava.

[8]            De fet, el volum de notícies és comparable només a aquell observat durant el període del 96-97, encara que aquesta vegada la cobertura sigui sistemàticament negativa (Debelle, 2010: 149). Importa esmentar de passada que, el dia 4 de febrer del 2006, un agent de la Guàrdia Urbana va ser greument ferit per un test procedent del terrat d'un espai ocupat. Aquest succés va generar una onada de notícies relacionades amb okupes, als quals s'atribuïa la responsabilitat dels fets. El documental "Ciutat Morta", explica el muntatge policial darrere d'aquest episodi, que tindria conseqüències tràgiques per les persones inculpades (Group Against Criminalisation, 2016).

[9]            En un article anterior, vaig afirmar equivocadament que Miles de Viviendas era el primer CSO que va assumir el discurs de la legalització (Dee i Debelle, 2015). Rectifico ara gràcies a l'ajuda d'Azozomox, que va assenyalar l'error rere la publicació de l'article en qüestió.

[10]          Manifest disponible a: https://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/143 [últim accés el 20 de febrer del 2022]

[11]          "Es presenten les primeres promocions d'habitatge realment públic a Barcelona", disponible a: https://sindominio.net/phrp/index174e174e.html?q=ca/category/5/31 [últim accés el 20 de febrer del 2022]

[12]          Aquesta informació està disponible al document "Dossier 07 2002", en el qual l'ESM detalla totes les activitats que van tenir lloc al centre social. Disponible a: https://www.slideshare.net/ESMagdalenes/dossier-07-2008 [últim accés el 20 de febrer del 2022]

[13]          "Dossier 07 2002", veure nota de peu de pàgina 12.

[14]          Projecte MOVOKEUR, 'The Squatters' Movement in Spain and Europe: Contexts, Cycles, Identities and Institutionalisation' #CSO2011-23079, finançat pel Ministeri Espanyol de la Ciència i la Tecnologia. Va tenir lloc entre 2012 i 2014.

[15]          El Forat de la Vergonya és una plaça que va ser okupada pel veïnat davant de l'estat ruïnós en el qual l'administració l'havia deixat (Catteneo, 2008). S'hi va construir una comunitat que barrejava veïnes amb okupes i altres activistes, que va enfrontar-se a dificultats internes i a la repressió municipal. Durant més de sis anys, aquesta plaça al bell mig de Barcelona va esdevenir un espai autoorganitzat i va sostenir un profund conflicte amb les autoritats. Les demandes del veïnat van entrebancar els plans urbanístics, encara que no s'hi van donar negociacions similars a les de l'ESM.

[16]           L’associació de veïns en qüestió és l’Associació de Veïns de l’Òstia. Gràcies a Muna Makhlouf per haver-ho senyalat.

 


Artículo en castellano

 

OKUPACIÓN, BIENES COMUNES Y CONFLICTO: LA USURPACIÓN DE PROPIEDADES PRIVADAS COMO REVELADOR DE LAS LIMITACIONES DEL MARCo DE LOS COMUNES

 

RESUMEN: Este artículo desarrolla una reflexión crítica sobre el concepto de los bienes comunes, que la literatura académica sobre movimientos sociales ha movilizado de forma recurrente durante la última década. La usurpación de propiedades privadas se revela especialmente útil para poner en evidencia los límites de la teoría neo-institucional, como también de la narrativa unitaria y homogeneizando del discurso marxista sobre los "comunes urbanos". Para contextualizar el caso de estudio, se presenta una historia circunstancial de la okupación en Barcelona. A continuación, se introduce el caso de estudio, el Espacio Social Magdalenas (ESM). El intento de legalización por parte del ESM generó un conflicto intenso entre diferentes sectores del momento okupa barcelonés. El presente análisis aborda este conflicto interno mediante entrevistas hechas a activistas cercanos al movimiento okupa. Las opiniones expresadas en estas entrevistas permiten reforzar y matizar los argumentos teóricos articulados acerca del marco teórico de los comunes. Concluimos que la conflictividad inherente a las prácticas de usurpación genera movimientos que no encajan en el relato pacificado y normativo que caracteriza una parte significativa de la literatura sobre bienes comunes.

PALABRAS CLAVE: conflicto interno, investigación activista, comunes, análisis del discurso, legalización, okupación

CONTACTO: galvao.dds at protonmail dot com

 

 1. Introducción

 Mediante la acción directa, la usurpación convierte propiedades vacías en espacios relacionales y residenciales. Por este motivo, pone irremediablemente en entredicho el concepto de propiedad privada y favorece procesos de resistencia a políticas urbanas violentas, como por ejemplo los desahucios ligados a reformas urbanísticas (Aguilera, Bouillon, Lamotte, 2018). La usurpación confronta la ilegitimidad del abandono con la legitimidad del uso. A la práctica, la especulación inmobiliaria se traduce de forma invariable en sobreproducción e infrautilización de las viviendas disponibles (Harvey, 2014). Aun así, las leyes continúan privilegiando el derecho a la propiedad, por encima de las disposiciones jurídicas que subordinan este derecho a varias necesidades sociales. Quién usurpa reivindica partes de la ciudad sometidas a intensos procesos especulativos, creando vínculos con las formas de vida urbana que todavía tienen lugar a su alrededor. Así mismo, la usurpación puede reforzar la convivencia, la cultura popular, las luchas obreras por la vivienda y estilos de disidencia y conflicto con las autoridades que se encuentran (o se encontraban) profundamente arraigadas en la vida cotidiana de algunos sectores de la población urbana. En resumen, la usurpación contribuye a tejer lazos de apoyo mutuo en contra de los abusos inmobiliarios y otras formas de alienación producidas por el sistema económico dominante.

El movimiento okupa, sobre el cual se enfoca el presente artículo, solo representa una parte de las prácticas de usurpación. Este movimiento ha sido estudiado a través del marco de los "bienes comunes" a causa de su tendencia y capacidad de ofrecer una gran diversidad de recursos en las comunidades que lo rodean (Di Feliciantonio, 2017; Ferreri, 2016, Finchett-Maddock, 2016; Gargiulo y Cirulli, 2016; Montagna y Grazioli, 2019; Seyfert, 2016). Los Centros Sociales Okupados (CSO) son un buen ejemplo en la medida en que generan una multiplicidad de recursos que varían en función del proyecto político y del barrio en cuestión. Estos recursos, en constante redefinición, incluyen herramientas relacionales y emocionales, habilidades técnicas y manuales, conocimientos y apoyo para recuperar el control sobre cuestiones económicas y afectivas, o incluso el acceso a bienes materiales de primera necesidad (ropa, comida, muebles, etc.). A pesar de esto, el intento de cuantificar el potencial del movimiento okupa está condenado a fracasar, pues descuida la relación cualitativa que las prácticas de usurpación mantienen con su entorno inmediato. Habitar un lugar consiste a apropiarse de algo que es exterior a nosotros (Illich, 2004), implica adaptar un espacio a sí mismo (Colin, 2016). La usurpación genera un tipo de apropiación que está justificada por el valor de uso, en oposición a la concepción hegemónica de la vivienda – que orienta las políticas urbanas actuales – como mercancía, como valor de cambio (Lefebvre, 1972).

Por otro lado, los movimientos que se articulan en torno a la usurpación de propiedades privadas se ven inmersos en conflictos internos de una gran complejidad, lo cual conlleva la ruptura regular de algunas colaboraciones y la creación de nuevas alianzas. La diversidad de visiones políticas, al parecer inherente a las prácticas de usurpación, tiene como consecuencia la ausencia de una estructura de gobernanza estable. Este predominio de la informalidad contrasta con los supuestos de la teoría neo-institucionalista, que pone énfasis en la capacidad de los bienes comunes para imponer normas y crear mecanismos de regulación de la autoridad y del conflicto (Dawney et al., 2015; Leyronas y Bambridge, 2018; Ostrom y Hess, 2007, p. 67). En cambio, el movimiento okupa barcelonés parece haber apostado por una coordinación densa y próxima solo cuando las amenazas exteriores lo han requerido (Debelle, 2019). Esta preferencia por una organización colectiva pragmática y basada en la afinidad también contrasta con la recurrente preocupación marxista con el "gobierno de los comunes" (Hardt y Negri, 2009; Lordon, 2019). Aunque la capacidad de unión contra amenazas compartidas es un factor de longevidad de los espacios okupados, el contrario también es cierto: a veces, organizarse separadamente crea una mayor capacidad conflictiva hacia el exterior, contra el régimen de la propiedad.

En cuanto a la metodología, conduzco la presente exposición usando conceptos teóricos y herramientas metodológicas procedentes de la investigación activista y de experiencias militantes. Complemento esta perspectiva con un análisis del discurso de fuentes producidas por el movimiento y una serie de entrevistas realizadas en 2013 en el marco de un proyecto llamado MOVOKEUR. Las personas entrevistadas se encontraban involucradas en el movimiento okupa cuando el CSO estudiado intentó legalizarse mediante negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona..[17] Concentrándome en algunas estructuras discursivas, intento reconstituir el posicionamiento de diferentes actores sociales en relación con la cuestión de la legalización de los espacios okupados. El caso de estudio escogido ilustra que la coexistencia de diferentes medios y objetivos políticos en un mismo movimiento lleva, en determinadas condiciones, a conflictos irremediables.

 

 1. El marco de los bienes comunes

Las raíces históricas del paradigma de los comunes se encuentran en la Europa preliberal, antes de que el proceso de cierre de los terrenos comunales ponga en marcha "la acumulación primitiva de capital" (Marx, 2011). Aunque su presencia puede ser rastreada en todo el mundo, el concepto de los bienes comunes deriva de las tradiciones de autogestión presentes en el norte y sur de la Europa Occidental. En el norte, se estudian países como el Reino Unido, Alemania y los países Escandinavos (Bruun, 2015). En estos, la comunidad gestionaba recursos sobre los cuales no existían derechos de propiedad tal como se los entiende hoy en día (Olwig, 2005). Aun así, los comunes no siempre se oponen al concepto de propiedad, también se observan formas de propiedad colectiva con características que varían geográficamente y a lo largo del tiempo. Son un ejemplo de ello los bienes comunales de la península Ibérica, que tienden a quedar registrados en cartas forales y otros documentos formales, como por ejemplo cesiones de uso, contratos de alquiler, etc. (Moro, 1981).

Un avance significativo para la literatura sobre los comunes ha sido el trabajo realizado por en Elinor Ostrom (2015). Ostrom elaboró una refutación brillante de la "tragedia de los comunes", una teoría de Garret Hardin según la cual la natura humana sería egoísta y proclive a generar individuos que pretenden beneficiarse del producto de la interacción colectiva sin cooperar. Ostrom nos recuerda que el análisis ortodoxo presupone la existencia del Estado y del mercado, mientras se ignoran a menudo sus consecuencias indeseables. En cambio, las relaciones de propiedad que caracterizan los bienes comunes reflejan las decisiones de las personas que participan (Algarra, 2015; Sastre, 2018; Rodrigo, 2010). Esta dimensión política de los bienes comunes sobrepasa sus dimensiones meramente económicas. Tomando esta reflexión como punto de partida, parece acertado definir los bienes comunes como un “conjunto de sistemas integrados y coherentes, constituidos por un recurso, una comunidad, reglas de organización ligadas a un objetivo compartido y una estructura de gobernanza” (Dietz, Ostrom, Stern, 2003 en Leyronas y Bambridge, 2018).

El interesante análisis de Ostrom se centra en recursos de carácter natural – p. ej. recursos hídricos, pastoreos, bosques, etc. Aun así, sería un error considerar que la comunidad que crea y mantiene el común es preexistente al recurso en cuestión (Dawney et al., 2015). Una comunidad puede tener recursos a su alcance sin que estos se vuelvan bienes comunes. De hecho, los comunes no-naturales solo existen si son producidos (Federici y Caffentzis, 2013). Los recursos pasan a ser bienes comunes en virtud de la organización colectiva: las comunidades crean los comunes y no al revés. La reproducción social de los espacios y de las estructuras de toma de decisiones relativas a aquello común tiene que ser realizada por las (o parte de las) personas usuarias del común en cuestión. La centralidad de esta labor de reproducción social sugiere que es preferible usar el verbo comunalitzar (commoning). Así, se pone énfasis en el proceso mediante el cual los recursos son mantenidos en común (Blomley 2005, Dardot y Laval, 2015). Aunque el objeto y el uso que se hace del mismo no pueden ser separados uno del otro, merece la pena reflexionar sobre la naturaleza del vínculo entre estos dos elementos.

Perder de vista la importancia de la reproducción social es particularmente problemático cuando analizamos proyectos colectivos en contextos de exclusión, miseria y represión. En cuanto a la usurpación, podríamos considerar que los pisos vacíos son un recurso. Estos, pero, solo se vuelven accesibles mediante la usurpación, que requiere una red de apoyo, una serie de conocimientos, etc. Resistir al desalojo también implica, entre otros cosas, que se construyan vínculos que sostengan y amplíen la capacidad conflictiva del movimiento (Dee, 2019). Además, la represión puede conllevar un resultado final con recursos negativos – en la forma de multas, penas de prisión, daños físicos y/o psíquicos, etc. Los riesgos que van inevitablemente ligados a la usurpación de propiedades privadas sugiere que los objetivos políticos son primordiales: aquello decisivo es que la gente esté determinada a hacer algo conjuntamente (Picard, 2015). Independientemente de aquello que las prácticas de usurpación permiten (una vivienda, un espacio de trabajo, un CSO, etc.), el uso privado y la apropiación de recursos son secundarios en relación a la participación en sí misma.

Los teóricos marxistas han contribuido a poner el valor de uso en el centro del análisis, al estudiar las presiones exteriores sufridas por los "comunes urbanos", y, de forma más general, investigando la relación entre el común y los procesos capitalistas de cercamiento (Dawney, Kirwan, Brigstocke, 2015). Los procesos de cercamiento de lo común tienen lugar en el ámbito material (p. ej., mediante la gentrificación y los desplazamientos forzados de población) y en el ámbito inmaterial (p. ej., los mecanismos de desposesión del capitalismo cognitivo) (Harvey y Smith, 2005). En consecuencia, las luchas por los bienes comunes en el periodo liberal han sido designadas como "comunes urbanos", un concepto ambiguo que agrupa una multitud de discursos políticos (De Angelis, 2017; Federici, 2018; Hardt y Negri, 2009; Harvey, 2012; Holloway, 2010; Mattei, 2011). La formulación sintética de Holloway (2010, p. 30) ilustra al mismo tiempo la inclusividad y la ambigüedad del concepto: "si el capital es un movimiento de cierre, los comunes son una comunalización desarticulada, un movimiento hacia la dirección contraria, un rechazo del cierre".

La usurpación encaja en esta definición en la medida en que se opone a dinámicas sistémicas de cercamiento, como por ejemplo la especulación urbanística. Aun así, agrupar prácticas tan variadas en un mismo concepto favorece la interpretación del hecho que, a escala de movimiento, existen objetivos y reglas de organización compartidas. Un intento de superar las limitaciones de la definición genérica de "bienes comunes" ha estado categorizar algunos comunes como "comunes anarquistas" (Jeppesen te al, 2014).[18] Esta designación facilita la conceptualización del contexto hostil que caracteriza la usurpación de propiedades privadas, como también de las estrategias adaptativas elaboradas para hacerle frente (De Angelis, 2017, p.196). Aun así, el énfasis en una ideología específica conlleva perder de vista que si los movimientos alrededor de la usurpación tienen una característica en común, es justamente su naturaleza heterogénea.[19] Los relatos de convergencia y unidad chocan inevitablemente con los conflictos internos, a menudo percibidos como fenómenos absurdos o contraproducentes. Pero, ¿realmente es así? Seguimos a Lauren Berlant cuando nos invita a "desconfiar del prestigio que el concepto de los comunes ha obtenido", y lo hacemos observando a continuación la importancia que el conflicto (interno) tuvo para el caso de estudio escogido.

 

 1. Una contextualització dinàmica del cas d'estudiUna contextualización dinámica del caso de estudio

 El conflicto es una acción que implica siempre la creación de una relación. Es una acción que implica la existencia otros actores y una interdependencia intencional. Su primer resultado es la creación de una situación compartida, en la cual las acciones de cada parte pasan a referirse a las de la otra parte (dos Santos, 2001). Desde esta perspectiva fenomenológica, es mediante el regalo que se efectúa la mediación del conflicto, que se considera un elemento estructural – y, como hemos dicho, estructurador – de la sociedad (Godbout y Caillé, 1992). Siguiendo el trabajo fundador de Marcel Mauss, Caillé y Dzimira consideran que la lucha de clases toma la forma de confrontaciones en las cuales cada parte busca el reconocimiento de su singularidad mediante muestras de generosidad (Caillé y Dzimira, 2009). Aunque las normas que regulan los conflictos se inscriben en el sistema jurídico, se negocian en términos simbólicos (Godbout y Caillé, 1992; Mauss, 1923) y extralegales (Arendt, 2005; Boilleau, 1995).

Partiendo de esta definición, la usurpación es particularmente interesante porque cuestiona un aspecto fundamental de la propiedad privada: el derecho a excluir (Blomley, 2008). Traspasar una propiedad privada y mantenerse físicamente sin autorización legal comporta, tarde o temprano, la amenaza de enemistarse con los propietarios. Por este motivo, Rowan Milligan argumenta que la usurpación es una práctica antagonista en ella misma, puesto que expone a los individuos a las sanciones asociadas al delito de usurpación y, por lo tanto, a la violencia asimétrica del estado (Milligan, 2016). No obstante, la enemistad es una cuestión inminentemente relacional, y el grado de violencia estatal varía en función del contexto político y del posicionamiento de quien realiza la acción delictiva (Verdier, 2018). Por todo ello, es más adecuado definir la usurpación como una acción potencialmente antagonista: si no se evita la confrontación, entonces sí que se dan las condiciones por un enfrentamiento antagonista (Debelle, 2017).

Efectivamente, no solo el sistema capitalista genera antagonismo, sino que los movimientos también tienen la capacidad de optar por diferentes grados de conflictividad. Aquí también, la tensión entre aquella interior y aquella exterior tiene un carácter dinámico, puesto que la enemistad es eminentemente relacional (Krøijer, 2013). La inclusión y la exclusión son fluctuantes, por lo cual resulta más productivo pensar esta dualidad en términos de procesos y/o situaciones de exclusión (Colin, 2016). Aunque la posición objetiva de los sujetos no se altera con facilidad, su postura subjetiva – de sumisión o resistencia – influencia el trato que reciben. Dicho de otro modo, el enemigo es algo que nos volvemos en función de nuestras acciones y en virtud de una relación que está delimitada en el tiempo y el espacio con otros actores políticos (Krøijer y Sjørslev, 2011). En consecuencia, el posicionamiento de los sujetos con relación al antagonismo potencial de la usurpación –sea para rehuir de él o, al contrario, lanzarse de cabeza– resulta ser un factor clave para distinguir diferentes lógicas de confrontación.

Identificar las dinámicas de confrontación producidas por las prácticas de usurpación catalanas requiere una historia detallada de las acciones y lógicas políticas que coinciden dentro de un mismo movimiento a lo largo del tiempo – una tarea que hemos llevado a cabo en investigaciones previas (Dee y Debelle, 2015; Debelle, 2010, 2015, 2017; Debelle, Cattaneo, González, Barranco, Estaño, 2017; Rossini, Azozomox, Debelle, 2017). Observando la evolución de las prácticas de usurpación en Barcelona, podemos identificar cinco ciclos de protesta íntimamente relacionados con el movimiento okupa barcelonés. La usurpación de propiedades privadas ha existido a lo largo de la historia de Cataluña, pero las experiencias que tienen lugar antes de mediados de los años noventa quedan fuera del ámbito de este artículo. Por cuestiones de espacio, tampoco tratamos las experiencias que tienen lugar después del conflicto en torno al ESM. Esta sección se limita a dibujar los contornos de las dinámicas más amplias que alimentan el episodio objeto de estudio, centrándose en el tercer ciclo de protesta: la bifurcación. El relato prioriza los elementos históricos que ayudan a contextualizar la importancia política del intento de legalización del ESM.

El primer ciclo corresponde a la Edad de Oro de la okupación en Barcelona (96' - 01'). El comienzo del ciclo coincide con la entrada en vigor del nuevo código penal el 1996, en el cual se añadió el delito de usurpación (Asens, 2004, p. 329).[20] Paradójicamente, el incremento de la represión fue acompañado por la expansión y el fortalecimiento del movimiento. El apoyo social aumentó, a pesar de una estigmatización mediática no del todo unívoca (Barranco; González y Martí, 2003). La represión estatal provocó un conflicto permanente con la policía que culminó el 2001 con una operación antiterrorista en la cual se acusaba los okupas de formar parte de ETA, la organización independentista vasca (Asens, 2004; Barranco, Gonzalez y Martí, 2003). El movimiento empezó a sufrir cambios que serían determinantes para que la ocupación del ESM tuviera lugar.

El surgimiento del movimiento global contra el capitalismo a comienzos de los años 2000 abrió el segundo ciclo de protesta, que se alarga hasta el 2006.[21] Los CSO perdieron protagonismo gracias a la activación de otros movimientos sociales (González y Barranco, 2007). La antiglobalización transformó la identidad okupa forjada en el primer ciclo. Con el paso del tiempo, el discurso antagónico perdió importancia en favor otras narrativas de transformación social.[22] El movimiento logró su madurez durante este segundo ciclo. Los espacios okupados se multiplicaron y el carácter radical del movimiento disminuyó. Can Masdeu se okupó a finales del 2001 y resultó ser un centro social paradigmático de este ciclo. La asamblea reivindica que "Can Masdeu fue creado para acoger un encuentro de activistas en contra del cambio climático que tuvo lugar en marzo del 2002" (Can Masdeu, 2018).[23] En una investigación previa, ofrecimos la siguiente descripción de la relevancia simbólica de esta okupación:

An example of this change of strategy is provided by the squatted social center Can Masdeu, in Barcelona’s neighbourhood of Nou Barris, who advocated a vague identity, avoiding the squatter stereotype created by the media during the "golden age" of the movement. The non-violent resistance to the eviction of Can Masdeu, which lasted for 3 days, received partially sympathetic treatment in the media. Still, it was the public support of the neighbours and the strong social network that Can Masdeu has gathered around its project that prevented this social center from being evicted, which nowadays (2016) stands as one of the oldest unlegalized social centers in Barcelona. (Debelle et al. 2017).

Por un lado, Can Masdeu ilustra las contribuciones del movimiento okupa al movimiento antiglobalización, y resulta ser una buena muestra de las orientaciones políticas que ganarían peso a escala de movimiento. En este ciclo, el movimiento benefició del hecho que las okupaciones perduren más en el tiempo, cosa que incentivó los grupos a okupar nuevos espacios en vez de defender cada CSO en peligro de desalojo. Por otro lado, quedarse más tiempo también implicó la oportunidad de crear vínculos más fuertes con el vecindario, lo que siempre es un proceso lento y laborioso (Dee, 2018). Así, los vínculos entre los CSO y los barrios crecieron de forma significativa, pero la coordinación a escala de movimiento disminuyó a medida que los espacios okupados se expandieron fuera del centro de la ciudad. La incipiente despolitización de los CSOs llevó algunos sectores del movimiento a recordar que esta situación favorable era el resultado de las acérrimas luchas de la década anterior (Debelle, 2017). A comienzos y mediados de los 2000 también se observa el nacimiento del movimiento por la vivienda, que se volvería más adelante en el movimiento social más importante del estado español.

El tercer ciclo (2006-2011) es el periodo sobre el cual se enfoca el presente artículo, y empieza con las protestas multitudinarias por la vivienda de la plataforma V de Vivienda. En todo el estado español, las plazas se llenaron de manifestantes que protestaban contra los precios desorbitados de la vivienda. Estas acciones tuvieron un limitado eco mediático, mientras que las noticias sobre okupas crecieron exponencialmente. En Cataluña, la criminalización política y mediática culminó en otoño del año 2006, coincidiendo con las elecciones autonómicas.[24] Con la campaña de criminalización de la okupación, los políticos consiguieron evitar un debate serio sobre la cuestión de la vivienda (Debelle, 2015). Este ciclo también corresponde a la transferencia de competencias policiales de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra (Molano, 2015). La producción de este episodio de pánico moral en torno a la okupación también fue favorecida por la aprobación de la Ordenanza de Civismo a principios del mismo año. A pesar del clima represivo, las prácticas de usurpación continuaron diversificándose y llegaron a nuevos sectores, esta vez con una tendencia creciente a negociar con las autoridades.

 

 1. Espai Social Magdalenes

 La breve historia del movimiento reconstruida más arriba revela el motivo por el cual el ESM puede ser visto como la culminación de una tendencia originada durante el movimiento contra la globalización capitalista (Debelle 2010, 2015, 2017; Dee y Debelle, 2015). Durante el tercer ciclo, importa resaltar el nacimiento del movimiento por la vivienda y, el 2006, el llamamiento efectuado por la plataforma V de Vivienda, que llevaría miles de personas a las calles en todo el Estado español. El CSO Miles de Viviendas destaca entre otros CSOs que se involucraron en estas luchas. En este, una parte de la asamblea estaba en favor de la legalización y otra en contra.[25] Es en este contexto que algunas personas decidieron explorar el potencial de las estrategias de negociación para expandir las prácticas de usurpación y deshacer los estigmas. Así, una parte de la asamblea de Miles de Viviendas trasladó su militancia al ESM, localizado en el barrio Gótico, y declaró abiertamente –y por primera vez– la intención de legalizar el edificio (Mir, Francia, Macías, Veciana, 2013). El ESM formaba parte de una campaña llamada Promoción de Vivienda Realmente Pública (PHRP), que consistía en la ocupación de edificios vacíos en el centro de la ciudad con el objetivo de confrontar las instituciones con la necesidad social de viviendas asequibles.

Se ocuparon cinco edificios el 2006 y el 2007: Magdalenes, Amargós, Tallers, Avinyó y Panses. La PHRP se autodefinía como una red de "desobediencia civil" para "auto-restaurar el derecho fundamental a la vivienda".[26] En sintonía con el incipiente movimiento por la vivienda, la PHRP se añadió a la "Carta de medidas para parar la violencia inmobiliaria y urbanística" y al llamamiento que se hacía para llevar a cabo acciones de desobediencia hasta que la administración hiciera efectivo "el derecho a la vivienda y en la ciudad".[27] Los miembros de la PHRP ocuparon pisos a edificios donde los últimos locatarios eran víctimas de acoso inmobiliario, contribuyendo así en las luchas contra la especulación urbanística (Taller VIU, 2006). Hay que matizar que la PHRP no se identificaba con el discurso de los comunes, aunque hacía hincapié sobre la reivindicación de derechos, entre los cuales el derecho constitucional a la vivienda (contemplado en el Artículo 47).

En el caso del ESM, solo quedaban tres vecinas cuando se llevó a cabo la ocupación de los pisos restantes, que habían quedado vacíos. La empresa Hotel Catalonia había comprado el edificio en 2004 y tenía la intención de construir un hotel. La resistencia al desalojo permitió aplazar la fecha suficiente tiempo (Abril 2010) para que la licencia de construcción caducara. A pesar de todo, finalmente la empresa consiguió hacer su hotel al número 13-15 de la calle de las Magdalenes. No solo esto, sino que la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona presidida por Ada Colau firmaría en 2018 una compensación de 800.000 € a Hotel Catalonia, trás una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según la cual la empresa habría sufrido daños y perjuicios (La Vanguardia, 30/03/2018). La visión del ESM para hacer llegar la usurpación de viviendas a nuevos sectores de la población estaba en buena parte inspirada en movimientos similares que tenían lugar en Roma (Mudu 2014). De hecho, la asamblea del ESM invitó representantes de las autoridades municipales de la capital italiana a su espacio.[28]

En su campaña del 2008 "Construimos espacios, producimos derechos", el colectivo dio a conocer públicamente su voluntad de legalizar los edificios de Magdalenes y Amargós, hecho que causó controversia y una distanciación explícita de otras asambleas.[29] Los sectores antagonistas argumentaron que la legalización comportaba inconvenientes significativos, de los cuales mencionamos algunos a continuación. En primer lugar, la formalización de derechos puede amplificar relaciones de poder desiguales dentro de los colectivos, atribuyendo derechos a unos y no a otras. A escala de movimiento, los espacios legalizados pasan a ser ejemplos "de okupas buenos", hecho que permite criminalizar todavía más los sectores antagonistas, que pasan a ser considerados "okupas malos". El horizonte de la legalización es un incentivo estructural hacia una imagen pacificada, limpia, disciplinada y cívica de las prácticas de usurpación. Sea en usurpaciones en las cuales la motivación principal es la necesidad económica, sea en okupaciones hechas por "emprendedores sociales" de clase media, las autoridades pueden atribuir ventajas materiales a quienes realiza el esfuerzo para encajar con este estereotipo normativo (Rossini et al. 2017). Por supuesto, la represión también implica costes más elevados para todo el movimiento, y por este motivo el antagonismo también comporta desventajas. Sin embargo, el movimiento okupa ganó bastante en Barcelona justamente cuando la usurpación aconteció un delito penal, con el consecuente aumento de la represión.

El ESM ofreció mecanismos de control a las autoridades a cambio de una promesa de estabilidad, formalizada con la legalización del edificio. En la presentación de la campaña, el ESM pidió que se retirara la licencia de hotel a Hotel Catalonia, que los dos edificios fueran comprados por la administración, que el derecho de uso del espacio del centro social se transferiera a una asociación, que las vecinas continuaran viviendo en sus pisos, y que los pisos restantes fueran gestionados por una cooperativa de vivienda. El documento en cuestión estipulaba que la asociación asumiría la obligación de "presentar una memoria de actividades" a la administración cada cinco años. Es probable que esta disposición a negociar fuera un factor que facilitó que la ocupación se alargara hasta el 2010 (González, 2019). Habiéndose apoderado de la fuerza del movimiento para negociar su espacio, el ESM se vuelve un caso interesante de conflicto interno sobre la gestión de recursos colectivos. En este caso, el recurso en cuestión es la capacidad de generar conflicto con las instituciones, y lo que estaba en juego era la dirección que adopta el movimiento – dirigiéndose hacia más burocracia o más represión.

 

 1. Metodología

 El presente análisis usa métodos que privilegian el significado social de los discursos. En pocas palabras, defino el discurso como el uso del lenguaje en contextos sociales. En un primer nivel, el análisis del discurso estudia los significados como parte de procesos sociales. Esta definición general y abstracta del discurso corresponde al término de semiosis (Fairclough, 2001). En un segundo nivel, el concepto de discurso también puede hacer referencia al lenguaje de un determinado campo o de una práctica social específica, como por ejemplo el discurso político. En último lugar, el discurso también puede ser entendido en cuanto que coherencia retórica de una determinada perspectiva social, como por ejemplo el discurso neoliberal sobre la globalización. Los discursos son formas de representar y actuar sobre determinados aspectos del mundo. En cuanto a la metodología, el análisis del discurso es importante porque el uso del lenguaje es simultáneamente constitutivo de identidades sociales, de relaciones sociales y de sistemas de conocimiento, representación y creencia sobre el mundo. El discurso mantiene y reproduce estas tres dimensiones, a la vez que contribuye a transformarlas. De forma general, estos niveles pueden ser asociados con las perspectivas de diferentes actores sociales (Fairclough y Fairclough, 2013).

El presente artículo estudia el discurso en cuanto que actos de habla en contextos concretos, y hace una evaluación crítica de los contenidos basándose en la realidad empírica (Jones y Collins, 2006). Tener en cuenta el contexto es necesario para evaluar si un acontecimiento discursivo contribuye a la reproducción de las relaciones de poder (Debelle 2010, 2013, 2017). Los objetos de estudio se investigan teniendo en cuenta sus condiciones de existencia más amplias y su evolución sociohistórica. Los objetos se modifican debido a las relaciones internas y los lazos simbólicos que mantienen con otros sistemas y el contexto con el cual interactúan. Es decir, se los conceptualiza en tanto que sistemas abiertos (Pujante y López, 2012). También hay que recordar que las interpretaciones del analista son tributarias de su posición social y experiencia, por lo cual se tiene que evitar establecer un solo significado para los discursos estudiados (Street, 2005). En consecuencia, el análisis busca detectar y discutir los significados dominantes que caracterizan los materiales de estudio (Hall, Critcher, Jefferson, Clarke, Roberts, 1978). Los procesos interpretativos implican una dimensión hermenéutica en la cual la certeza no existe (López, 2013).

Los materiales analizados son uno de los resultados obtenidos por el proyecto de investigación MOVOKEUR, que surgió de la red Squatting Europe Kollective.[30] El proyecto consistió en una comparación europea de varios movimientos de okupación en cuanto a factores explicativos estructurales, ciclos de protesta, políticas urbanas, etc. Las entrevistas pretendían estudiar los ciclos de protesta que resultaron del movimiento en contra de la globalización capitalista. En total, se llevaron a cabo nueve entrevistas durante el año 2013. Las personas entrevistadas contestaron preguntas sobre la importancia de los CSOs para el movimiento antiglobalización, pero también sobre el ESM en concreto. Resulta interesante mencionar que el entrevistador mantuvo un punto de vista favorable al intento de legalización del ESM. Por lo tanto, hay que tener presente la relación dialéctica entre el entrevistador y las personas entrevistadas. Es bien sabido en el campo del periodismo y de las ciencias sociales que las preguntas condicionan las respuestas. Aunque esta forma de utilizar las entrevistas implique menos control sobre los materiales, también representa una oportunidad de estudiar el discurso pro-comunes desde una perspectiva privilegiada.

 

 1. Alguns punts de vista sobre el conflicte entorn a l'ESMAlgunos puntos de vista sobre el conflicto entorno al ESM

 El intento de legalización del ESM fue objeto de muchas controversias y conflictos. Algunas voces consideraban que la iniciativa de este colectivo iba en contra de la tradición de no negociar con las autoridades, que había caracterizado la extensa mayoría de los CSO hasta entonces (Rossini et al., 2018). Habiéndonos centrado hasta el momento en el ESM, resulta necesario ofrecer más información sobre el rechazo de otros CSO barceloneses al manifiesto publicado por el ESM y la ruptura de los vínculos que mantenían hasta entonces. Así pues, ¿por qué generó tanta desconfianza y rabia la decisión de este colectivo de intentar legalizar su edificio? Ada Colau, que se implicó en el ESM y es actualmente alcalde de Barcelona (en el momento de la redacción del artículo [2020]), reconoce que esta reacción no era ni mucho menos aquello que se esperaba:

También que un movimiento que se supone cercano – como el movimiento okupa – te señale como traidor porque has invitado a un regidor de Roma que expropia pisos vacíos, no ayudó en absoluto. El caso de la invitación al Regidor de Roma fue especialmente polémica, para nosotras era claro, esa persona estaba impulsando políticas en relación a la vivienda de expropiación y cesión de uso que eran 10 mil veces más potentes de lo que jamás hubiera podido soñar ningún CS, pero sin embargo, como lo hacía desde una administración era un sacrilegio invitarlo a un espacio okupado. El “juicio” que se hizo hacia Magdalenes por parte del llamado “movimiento okupa” fue realmente esperpéntico y demostró un nivel de sectarismo y miopía política alarmantes. (Colau)

De forma general, las declaraciones de Colau transmiten una apreciación negativa del movimiento de okupación barcelonés. La entrevista colectiva hecha a tres personas residentes de Can Masdeu resulta útil para tener una segunda opinión sobre el que sucedió entre el ESM y los CSOs de la ciudad. Tal como hemos explicado antes, Can Masdeu es uno de los centros sociales más antiguos de Barcelona. Su resistencia no violenta, en 2002, consiguió coger a las autoridades desprevenidas. Así, Can Masdeu sigue okupado y sin legalizar. Durante la entrevista, se les pregunta cuál es la postura de la asamblea de la casa sobre la cuestión de la legalización. Su respuesta es que no hay consenso y que tanto un camino como el otro comportarían compromisos difíciles y profundos. Los entrevistados también manifestaron su opinión sobre cómo se tendría que gestionar la capacidad colectiva de negociación del movimiento. A continuación, Guillem y Quique explican su perspectiva sobre el conflicto en torno a Magdalenes:

Guillem: Creo que de algún modo refleja uno de los polos o extremos de esa diversidad de visiones sobre la okupación que prolifera a partir de 2001-2002. (…) Magdalenas es una apuesta clara por construir y conquistar derechos. Creo que son tradiciones políticas distintas, una que puede ser representada por el Forat y que recoge de algún modo la tradición de los CS y de la okupación hasta el año 2000, y que es crear contracultura pero muy mirándose hacia adentro, apostando por la creación de otro tipo de relaciones, otro tipo de cotidianeidad, otro estilo de vida, crear otro mundo para nosotros, paralelo. La otra tradición apuesta por crear transformación social allí donde estemos, buscando alianzas, etc. Son dos maneras de responder a ese ¿Para qué? ¿Okupamos para crear un mundo nuevo entre nosotros o para incidir en el entorno?

Quique: Magdalenas planteó de forma clara la necesidad de expandir el ámbito de lo posible dentro del movimiento, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido. Aquí en Barcelona había tabús muy importantes y ellos decidieron pasarlos. Quizás su forma fue muy confrontacional pero también hay que decir que habían escuchado cantos de sirenas por parte de la Regidora de Ciutat Vella. En cierto modo, creo que ellos tampoco fueron excesivamente abiertos, en cierta forma también estaban creando un mundo para sí mismos, pero era otra tradición. (Can Masdeu)

Estas intervenciones ofrecen distancia crítica a las acusaciones de dogmatismo hechas por Colau. Aunque desde perspectivas diferentes, ambos entrevistados subrayan las diferencias que había entre activistas del ESM y otras experiencias de okupación de la ciudad como el Forat de la Vergonya.[31] De cualquier manera, el segundo entrevistado defiende que cada forma de usurpación genera su propio universo de uniformidad, aunque con características diferentes. La sintonía afectiva que había permitido el experimento del ESM desapareció y fue reemplazada por un sentimiento de hostilidad y por conflictos internos. En consecuencia, el intento de legalización perdió fuerza. Incluso asumiendo que todos los movimientos de usurpación de propiedades son diversos, el ESM sugiere que esta heterogeneidad aparente se sustenta sobre la adherencia a determinadas reglas (no escritas). En cuanto a este pacto silencioso, hay que añadir un comentario crítico en referencia a la relación dialéctica entre entrevistador y entrevistados.

Las preguntas del entrevistador revelan su posicionamiento político en cuanto a los CSOs. Tal como consta en una de sus preguntas, "nuestra hipótesis de construcción de contrapoder (...) pasaba por la estabilización de una serie de instituciones de movimiento vinculado a una estrategia política de acumulación de fuerzas." El entrevistador también especificó que por acumulación de fuerzas hacía referencia a "afectos, complicidades, militantes, poder social o ciudadano". En resumen, las preguntas evidencian que los CSOs se vuelven "una infraestructura, un espacio de formulación de deseos, intereses y subjetividades en común". El entrevistador reconoce que los bienes comunes requieren una labor de reproducción social y que, para facilitar este proceso, apostaba por la institucionalización de los espacios okupados. La insistencia del entrevistador se encuentra con resistencias por parte de algunas de las personas entrevistadas. Un ejemplo de ello es la respuesta de Ivan Miró, que después de unas cuántas preguntas sobre la institucionalización de los CSOs, llega a la siguiente conclusión:

En Barcelona, en paralelo a las distintas okupaciones siempre ha habido espacios legales o seguros que han jugado ese papel de retaguardia, por ejemplo para alojar una radio, para desarrollar proyectos de comunicación, los archivos, eso siempre ha existido. La apuesta de okupar si quieres no era tanto una apuesta por estabilizar espacios, sino una apuesta de combate. Claro que ha habido derrotas fuertes, se han perdido edificios y experiencias – por ejemplo Miles de Viviendas o La Rimaia, entre muchos – que hubieran sido muy potentes, pero así es la presión de una metrópolis gobernada por el poder inmobiliario y financiero. También se han ganado muchas cosas, se pierde Miles pero la associación de vecinos de la Barceloneta para el plan urbanístico de la zona. Qué preferimos: perder un edificio o que veinticinco mil personas pierdan sus casas? (Miró)[32]

A pesar de que actualmente se encuentra más bien próximo al movimiento cooperativista, Miró rechaza aplicar la lógica de la acumulación a los CSOs. Este posicionamiento es particularmente interesante porque la práctica cooperativa se basa en herramientas jurídicas que permiten la acumulación privada y colectiva, algo que el entrevistado también subraya durante la entrevista. Entonces, ¿por qué considera razonable no aplicar la misma lógica para asegurar la estabilidad de según qué edificios? Tal como Miró argumenta, la lógica de la usurpación va más allá de los edificios concretos que se están usurpando. El elemento que falta es la posibilidad de la ruptura. La importancia de la confrontación planteada por la okupación y el rechazo a complementarla con la negociación "para producir resultados concretos" también fue mencionada por otro entrevistado, Jesús Rodríguez:

Algún movimiento tiene que plantarse y articular una negación o crítica radical a las dinámicas del estado. Está muy bien mantener ese carácter propositivo, pero en algún momento se tiene que visibilizar una confrontación más directa, las contradicciones más claras. Se tiene que propiciar esa emergencia publica de la existencia del conflicto social. (…) El poder, las clases altas que controlan la ciudad, vive el mundo como una partida de Risk, analizando las cosas desde la perspectiva de cierto miedo a los ataques de los sectores pobres o populares. Evidentemente la policía, las instituciones y la justicia están para defenderlos, pero hacen una lectura del poder muy posibilista, ir con cuidado a ver si se desmadra la situación. (Rodríguez)

En este caso, el entrevistado también elude las sugerencias del entrevistador, esta vez articulando su posición política desde el campo del periodismo (Rodríguez, 1999). Su respuesta se asemeja a la de Miró, puesto que insiste en el potencial de la usurpación para crear y visibilizar el conflicto social. Crear y sostener un conflicto abierto permite desplazar la línea entre aquello que es aceptable y aquello que no. El resultado concreto mencionado por Rodríguez es un tipo de acumulación, aunque se mida en función de otros parámetros: cuando los movimientos producen conflicto, las autoridades se lo piensan dos veces antes de usar la fuerza. Esta idea se explicita en otra entrevista a Hibai Arbide, abogado y participante de Miles y del ESM: "Efectivamente, la cuestión de fondo es dónde sitúas el "punto de acumulación", si es en la propia experiencia o en la tensión que supone el desafío a las instituciones." Arbide desarrolla esta perspectiva detalladamente y concluye que en el centro del movimiento están las personas, no los lugares físicos ocupados:

La acumulación creo que se da más por la transmisión de unos militantes a otros y por la responsabilidad que han tenido determinadas figuras en el movimiento, gente de referencia más que espacios de referencia. Es curioso, porque en Barcelona siguen existiendo muchos espacios okupados, pero no son experiencias que hayan acumulado o que uno pueda detectar las tramas o la trayectoria del movimiento. Es más fácil detectar gente que ha atravesado los distintos ciclos que hoy está en distintos proyectos, que localizar esa acumulación en algún lugar en específico. En Barcelona siempre ha habido más inquietud que movimiento, o más movimiento que institucionalidad alternativa. Es una ciudad en la que pasan muchísimas cosas, muchas cosas interesantes, que son incluso referencia para otros lugares, pero que curiosamente cristalizan más en otros lugares que aquí. (Arbide)

Cuando entendemos la experiencia acumulada como el recurso o el bien común en cuestión, la legalización se vuelve problemática en cuanto al análisis de clase. Las habilidades técnicas y el capital social y cultural que se requieren para negociar con las administraciones están distribuidos de forma desigual. En otras palabras, no todas las personas que usurpan propiedades privadas tendrán las mismas oportunidades para legalizarse a causa de sus características sociales y sus objetivos políticos. Arbide también matiza que "el proceso de negociación de alguna manera termina jugando un papel sobredimensionado en la política del proyecto, no tanto porque te condicione los contenidos o la línea política sino porque es un proceso tan complejo y requiere de una serie de saberes y conocimientos prácticos que termina quitándote muchísimo tiempo". Al contrario, la usurpación sin negociaciones requiere conocimientos prácticos que son más comunes entre las clases populares (electricidad, fontanería, etc.). Es decir, la legalización no solo cambia las características del recurso, sino que también afecta la reproducción social de la comunidad.

 

 1. Conclusiones

 Han pasado muchos años desde el conflicto alrededor del intento de legalización del ESM. Aunque sea imposible hacer un análisis en profundidad de la dirección tomada por los diferentes sectores involucrados en este conflicto, parece relevante mencionarlos de paso. Con el paso del tiempo, algunos de los actores que intentaron legalizar el ESM apostaron por el municipalismo, ganaron las elecciones locales y ofrecieron legalizar espacios okupados desde un discurso pro-comunes. Algunas activistas implicadas en Miles de Viviendas y el ESM se volvieron figuras visibles de la plataforma Barcelona en Comú, como por ejemplo Gala Pin o Ada Colau. Una década más tarde, lo que parecían ser diferencias insignificantes dentro del movimiento okupa se transformaron en un abismo innegable: los movimientos que luchan contra las instituciones y los que luchan dentro de las instituciones. Tal como enfatiza uno de los entrevistados, la relación mantenida con la legalidad se encontró en el corazón de la disputa sobre el uso de los recursos colectivos. El conflicto interno y la distanciación que se generó a continuación resultaron ser episodios cruciales de la historia del movimiento.

De este modo, los materiales empíricos analizados señalan algunas limitaciones importantes del marco teórico de los comunes en cuanto al conflicto. Es difícil cuantificar el conflicto contra la propiedad privada, puesto que adopta formas diferentes a lo largo del tiempo y a cada lugar concreto. A veces se institucionaliza, mientras que en otras ocasiones acontece más bien antagónico y salvaje. La usurpación de propiedades privadas tiene siempre un carácter político y potencialmente antagonista. Esto añade series dificultades al marco teórico neo-institucionalista, proclive a presuponer la existencia de los recursos en torno a los cuales se crean bienes comunes. Quién usurpa obtiene un poder de negociación real solo cuando crea y mantiene un conflicto externo con los derechos de propiedad y las autoridades encargadas de hacerlos respetar. Una forma de evitar este problema sería considerar como bien común la militancia en si, poniendo en el centro del análisis la rivalidad virtuosa mediante la cual se crean grupos alrededor de compromisos políticos. Aun así, la ausencia de conflicto externo se muestra una limitación importante en la hora de adoptar este marco teórico enfocado sobre recursos naturales compartidos.

Los estudios Marxistas y post-Marxistas han definido esta limitación mediante la conceptualización del peligro estructural que el capitalismo representa para los bienes comunes. Tal como propone la teoría Marxista de los comunes urbanos, la organización de movimientos en contra de la amenaza de expulsión compartida por cualquiera que usurpe una propiedad privada puede ser pensada como una forma de resistencia en contra del cercamiento de los comunes. Así, el concepto ilustra la existencia de un enemigo común, pero tiene una capacidad heurística limitada para explicar por qué se articulan diferentes formas de gestionar la amenaza de pacificación y cooptación. Frecuentemente, el sistema estatal-mercantil prueba de integrar los sectores tendencialmente más dialogantes, de forma a aislar los actores antagonistas y, de este modo, evitar vínculos solidarios entre las luchas (Holloway, 2010). Justamente porque ningún movimiento sano puede ser homogéneo, el capitalismo busca crear nuevas líneas de división combinando intentos de integración de algunos actores con una represión más dura hacia los otros (Rossini et al., 2017). Al descuidar la compleja gestión del rumbo tomado por el movimiento y los eventuales conflictos internos correspondientes, surge el riesgo de interpretar las rupturas y divisiones como errores del movimiento, en vez de verlos como momentos políticamente significativos.

La evolución de los movimientos no siempre se caracteriza por historias de reparto eficiente de recursos, relatos de convergencia y de funcionamiento idílico. Romper con esta visión mitificada de los movimientos sociales es especialmente importante porque las tensiones relacionales resultan todavía más importantes en contextos adversos. Usar el verbo commoning tiene virtudes nada despreciables, puesto que subraya la importancia del proceso de reproducción social del cual dependen los recursos comunes. Aun así, hablar de comunalización continúa siendo problemático si no se sitúa el "punto de acumulación" correctamente. Las personas y no los lugares físicos son el corazón de los movimientos (Simone, 2004). Tal como la mayoría de los entrevistados indican, usar la fuerza del movimiento para legalizar un edificio se percibe como una ruptura de las dinámicas de reciprocidad que permiten hacer frente a las presiones externas. Al fin y al cabo, el conflicto debilitó la unidad necesaria para sostener el conflicto externo. Usar la palabra "comunes urbanos" para conceptualizar estas diferentes formas de resistencia no permite comprender por qué un conflicto interno tuvo lugar a escala de movimiento: los sectores antagonistas dejaron de colaborar porque consideran que la legalización representa un giro inaceptable hacia políticas de clase media.

Llegando a la conclusión de este artículo, resulta necesario recordar que el movimiento okupa se organiza mediante el consenso. Este proceso de toma de decisiones implica que los participantes (o como mínimo algunos) hagan concesiones hacia los otros. A pesar de que el conflicto parece estar ausente, puesto que el resultado solo puede ser la concordancia de todas las partes, la gestión del conflicto interno está situada en el centro del movimiento. Estas políticas de reciprocidad son la base de los lazos colectivos y constituyen un equilibrio frágil y en constante redefinición. Es mediante esta constante re-negociación que los vínculos de apoyo mutuo se crean, se reproducen, o se rompen. Este artículo solo ha abordado superficialmente la parte pública del conflicto, puesto que habría sido inapropiado entrar en aspectos más internos. Solo se han presentado los aspectos relativos en el debate a escala de movimiento, dejando de banda, por ejemplo, que el ESM nunca fue una entidad estática y homogénea. Al contrario, el ESM fue atravesado por tensiones cambiantes y contradicciones profundas que se esparcieron por todo un movimiento, haciendo también lecturas diversas y no siempre coincidentes. La intensidad de las prácticas de usurpación permiten arrojar luz sobre la importancia de los códigos de reciprocidad, que se revelan esenciales a la hora de resistir a amenazas externas. En definitiva, enmarcar las prácticas de usurpación bajo la etiqueta de bienes comunes resta importancia y desmerece las tensiones entre conflicto externo e interno, que son inherentes a la reproducción social del antagonismo.

 

Agradecimientos

Este artículo no hubiera visto la luz si no fuera por el apoyo de E.T.C. Dee. También quiero agradecer los consejos y mejoras aportadas por Stefano Portelli. Muchas gracias a Luca Calafati, Luca Recano y a las dos personas anónimas que compartieron sus comentarios antes que se publicara el artículo. Esta traducción ha sido revisada por Clara Fernández y Mikel Ortiz, una labor por la cual quedo muy grato.

 

Referències

Aguilera, T., Bouillon, F., & Lamotte, M. (2018), Politiques de l’expulsion: acteurs, enjeux, effets. L'Année sociologique, 68(1), 11-38.

Algarra, D. (2015), El comú català. La història dels que no surten a la història, Barcelona: Editorial Potlatch.

Arendt, H. (2005), Introduction into politics (Vol. 96), New York: Schocken Books.

Asens, J. (2004), La represión al movimiento de las okupaciones: del aparato policial a los mass media, en Adell, R. i Martínez, M. (eds.), Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid: Catarata.

Barranco, O., González, R., & Martí, M. (2003), La construcció mediàtica del moviment okupa. Presented at the VIIth Congress de l’Associació Catalana de Sociologia, Reus.

Baucells, J. (1999), L’ocupació d’immobles en el Nou Codi Penal. En Assemblea d’Okupes de Terrassa (Ed.), Okupació, repressió i moviments socials. Barcelona: Edicions Kasa de la Muntanya-Diatriba.

Bianchi, I. (2018), The post-political meaning of the concept of commons: the regulation of the urban commons en Bologna, Space and Polity, 22:3, 287-306, DOI: 10.1080/13562576.2018.1505492

Blomley, N. (2005), Remember property? Progress in Human Geography, 29(2), 125-127. doi:10.1191%2F0309132505ph535xx

Blomley, N. (2008), Enclosure, common right and the property of the poor. Social and Legal Studies, 17(3), 311-331. doi: 10.1177/0964663908093966.

Boilleau, J.-L. (1995), Conflit et lien social: la rivalité contre la domination; précédé de Agôn et sport moderne. Paris: Editions La Découverte.

Bruun, M. H. (2015), Communities and the Commons: Open Access and Community Ownership of the Urban Commons. In Borch, C. i Kornberger, M. (eds.), Urban Commons: Rethinking the City, London i New York: Routledge, 135.

Caillé, A., Dzimira, S. (2009), De Marx à Mauss, sans passer par de Maistre ni Maurras. Revue du MAUSS, (2), 65-95. doi: 10.3917/rdm.034.0065.

Can Masdeu (2018), Our history. Found on the website of the collective, available at http://www.canmasdeu.net/our-history/?lang=en# [last accessed March 21th 2018]

Cattaneo, C. (2008), The ecological economics of urban squatters in Barcelona. PhD thesis, UAB Barcelona. https://sqek.squat.net/resources/

Colin, B. (2016), Berlin-Ouest et Paris à travers les squattages, de 1945 à 1985. Un mode d’action au carrefour de motivations, de buts et de stratégies conflictuelles. PhD Thesis coordinated by Gilcher-Holtey, I. i Gueslin, A. presented at the University Paris Diderot – Paris 7 – University Bielefeld.

Dardot, P., & Laval, C. (2015), Commun: essai sur la révolution au XXIe siècle. La Découverte.

Dawney, L., Kirwan, S., & Brigstocke, J. (2015), Introduction: The promise of the commons. In: Dawney, L., Kirwan, S., & Brigstocke, J.(eds.), Space, Power and the Commons. The struggle for alternative futures. Routledge.

De Angelis, M. (2017), Omnia Sunt Communia. London: Zed Book.

Debelle, G. (2010), Anàlisi crítica del discurs de textos periodístics de la premsa comarcal catalana sobre l'okupació, Master thesis coordinaded by Soriano, J., presented at Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G. (2013), Análisis Crítico del Discurso periodístico y político sobre la Ley de Estabilización Económica de Emergencia del 2008, Master thesis coordinated by Soriano, J., presented at Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G. (2015), La stigmatisation des squatteurs dans les médias catalans: analyse critique du

discours d'éditoriaux et d'articles de presse. French Journal for Media Research – 4/2015 –

ISSN 2264-4733.

Debelle, G. (2017), Representación de conflictos de clase antes y después de la crisis. Análisis crítico comparativo del discurso de procesos de segurización sobre rescates financieros y usurpación de propiedades privadas. PhD thesis coordinated by Soriano J., presented at the Autonomous University of Barcelona.

Debelle, G., Cattaneo, C., González, R., Barranco, O., Estany, M. (2017), Squatting cycles in Barcelona: identities, repression and the controversy of institutionalisation. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters' movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.

Dee, ETC, (2018) Squatting the grey city. Cobble books, Rotterdam. ISBN 9780244385804

Di Feliciantonio, C. (2017), ‘Spaces of the Expelled as Spaces of the Urban Commons? Analysing the Re-emergence of Squatting Initiatives in Rome’, International Journal of Urban and Regional Research, 41(5), pp. 708–725. doi: 10.1111/1468-2427.12513.

Dietz, T., Ostrom, E., Stern, P. (2003) The struggle to govern the commons. Science, nº302, o. 1907-1912

dos Santos, J. R. (2001), Crise, conflit, transaction : une approche en termes de cognition socialement distribuée, Exclusive memorandum elaborated to the DGA, Ministère de la Défense, France.

Fairclough, I., Fairclough, N. (2013), Political discourse analysis: A method for advanced students. London: Routledge.

Fairclough, N. (2001), Critical discourse analysis as a method in social scientific research, in Wodak, R., Meyer, M. (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis, London: SAGE Publications. doi: 10.4135/9780857028020.n6

Federici, S., Caffentzis, G. (2013), ‘Commons Against and Beyond Capitalism’, Upping the Anti: a journal of theory and action, 15, pp. 83–97.

Ferreri, M. 2016. 'Where's the trick?': Practices of commoning across a reclaimed shop front. In: Kirwan, S., Dawney, L. & Brigstocke, J. Space, Power and the Commons. The struggle for alternative futures. Routledge.

Finchett-Maddock, L. (2016), Protest, property and the commons: performances of law and resistance. Londres: Routledge.

Gargiulo, E., Cirulli, A. (2016), Gli spazi occupati a napoli: informalità, trasformazioni urbane e discorsi sui ‘beni comuni’. Società, Economia e Spazio a Napoli, 83.

Godbout, J., Caillé, A. (1992), L’esprit du don. Paris: La découverte.

González R. (2019) From the Squatters’ Movement to Housing Activism in Spain: Identities, Tactics and Political Orientation. In: Yip N., Martínez López M., Sun X. (eds) Contested Cities and Urban Activism. The Contemporary City. Singapore: Palgrave Macmillan

González, R., Barranco, O. (2007), Construyendo alternativas frente a la globalización neoliberal. Resistencias juveniles en Catalunya. In Prieto, R. (ed), Jóvenes, globalización y movimientos altermundistas. Madrid: Revista de Estudios de Juventud.

Group Against Criminalization (2016), Some recent mainstream media representations of squatting in Barcelona. In SqEK (coord.), Fighting for spaces, fighting for our lives: squatting movements today, Berlin: Edition Assamblage.

Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J., y Roberts, B. (1978), Policing the crisis: Mugging, the state and law and order. London: Palgrave Macmillan.

Hardin, G. (1968), The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248.

Hardt, M., Negri, A. (2009), Commonwealth. Cambridge, Massachusets: Harvard University Press.

Harvey, D. (2012), Rebel Cities. London: Verso.

Harvey, D. (2014), Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Barcelona: Traficante de Sueños.

Harvey, D., Smith, N. (2005), Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura (Vol. 1), Univ. Autònoma de Barcelona.Holloway, J. (2010), Crack capitalism. London: Pluto Press.

Illich, I. (2004), [1973] La convivialité ), Œuvres complètes, 1, 551-552. Paris: Editions du Seuil.

Jeppesen, S., Kruzynski, A., Sarrasin, R., & Breton, É. (2014), The anarchist commons. Ephemera, 14(4), 879.

Jones, P., Collins, C. (2006), Political analysis versus critical discourse analysis in the treatment of ideology: some implications for the study of communication, Atlantic Journal of Communication, 14(1-2), 28-50. doi: 10.1080/15456870.2006.9644768

Krøijer, S. (2013), Security is a collective body: Intersecting temporalities of security around the climate summit in Copenhagen. In M. Holbraad & M. Pedersen (Eds.), Times of security: Ethnographies of fear, protest and the future (pp. 33–56), Oxon: Routledge.

Krøijer, S., Sjørslev, I. (2011), Autonomy and the Spaciousness of the Social in Denmark: The Conflict Between Ungdomshuset and Faderhuset. Social Analysis, 55(2), 84-105. doi: 10.3167/sa.2011.550205

La Vanguardia (30/03/2018), El Ayuntamiento indemniza a un hotel al que retiró la licencia. Available online at https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180330/442039019541/ayuntamiento-indemnizacion-hotel-catalonia-licencia.html [Last accessed on November 7th 2019].

Lefebvre, H. (1972), Le droit à la ville. Paris: Éditions anthropos.

Leyronas, S., Bambridge, T. (2018) Communs et développement: une approche renouvelée face aux défis mondiaux. Revue internationale des études de développement, n233, 2018-1.

López, E. (2013), Anàlisi del discurs i complexitat, Llengua, societat i comunicació, (11), 60-67.

Lordon, F. (2019), Vivre sans?. Institutions, police, travail, argent... Paris: La Fabrique.

Marx, K. (2011), Capital, Volume I: A critique of political economy (Vol. 1), Courier Corporation.

Mauss, M. (1923), Essai sur le don forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques.  L’Année sociologique (1896/1897-1924/1925), 1, 30-186.

Milligan, R. T. (2016), The Politics of the Crowbar: Squatting in London, 1968-1977. Anarchist Studies, 24(2), 8.

Mir, J., França, J., Macías, C., Veciana, P. (2013), Fundamentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: activismo, asesoramiento colectivo y desobediencia civil no violenta, Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa, 55, pp. 52-61.

Molano, P. (2015), Interview to Pablo Molano published by La Directa on the 19/02/2016 , https://directa.cat/homenatge-pablo-molano [last accessed on Abril 7th 2017]

Montagna, N., Grazioli, M. (2019), ‘Urban commons and freedom of movement The housing struggles of recently arrived migrants in Rome’, Citizenship Studies. Informa UK Limited, 23(6), pp. 577–592. doi: 10.1080/13621025.2019.1634375.

Moro, J. M. (1981), La desamortización en Asturias, Madrid: Silverio Cañada editor.

Olwig, K. R. (2005), The landscape of ‘customary’ law versus that of ‘natural’ law. Landscape Research, 30(3), 299-320. doi: 10.1080/01426390500165385

Ostrom, E. (2015), Governing the commons. Cambridge: Cambridge university press.

Ostrom, E.; Hess, C., (2007), A framework for analyzing the knowledge commons. In Hess, C. i Ostrom, E. (eds.), Understanding Knowledge as a Commons. Massachusetts: MIT Press.

Rodrigo, F., (2010), La democracia y el triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Madrid: Editorial Manuscritos.

Rodríguez, J. (1999), Els moviments socials a través dels mitjans de comunicació, in Assemblea d'Okupes de Terrassa, (ed.), Okupació, repressió i moviments socials, Barcelona: Edicions Kasa de la Munyanya – Diatriba.

Rossini, L., Azozmox, Debelle, G. (2017) Keep your piece of cake, we'll squat the bakery! Autonomy meets repression and institutionalization. In Martínez, M. A. (coord), Urban politics and squatters' movements in Europe. Contexts, cycles and comparisons. London: Series The Contemporary City, Palgrave Macmillan.

Pujante, D., López, E. (2012), Discurso, análisis crítico y transdisciplinariedad, in Salvador, V. (ed.) L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui, Valencia: Edicions Tres i Quatre, pp. 81-104. http://hdl.handle.net/2183/9930

Sastre, P. (2018), Komun. Assemblearisme i Comunalisme Populars a Euskal Herria. Barcelona: Bauma.

Seyfert, Y. (2016), Illegal cultural commons in the heart of European cultural identity: a case study on illegal cultural commons in the heart of Europe. PhD thesis coordinated by Ossewaarde, R. i Gerven-Haanpaa presented at Twente University.

Simone, A. (2004), People as infrastructure: intersecting fragments in Johannesburg. Public culture, 16(3), 407-429.

Street, J. (2005), Politics lost, politics transformed, politics colonised? Theories of the impact of mass media, Political Studies Review, 3(1), 17-33. doi: 10.1111/j.1478-9299.2005.00017.x

Verdier, M. (2018), La perspective de l’autonomie. La critique radicale de la représentation et la formation du commun dans l’expérience de l’occupation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. PhD thesis presented at University Paris Nanterre.

Ward, C. (2002), Cotters and squatters: The hidden history of housing. Nottingham: Five Leaves.

 

Notas

[17]          Por supuesto, las perspectivas de las personas entrevistadas no agotan las posibles lecturas de este caso de estudio, ni permiten representar del todo su complejidad. Un ejemplo de otros puntos de vista sobre este episodio contencioso se puede encontrar en el número 1 de la revista Tierra Quemada (marzo del 2010), disponible aquí: https://terracremada.pimienta.org/delamagdalenofobiacas.html

[18]          Este concepto provocador reúne una práctica preliberal (el comunal) con una ideología política que nació como respuesta al surgimiento del Estado capitalista (el anarquismo). La historia de esta continuidad ha sido desarrollada por algunos autores (Sastre 2018; Algarra, 2015, Ward, 2002, Rodrigo Mora, 2010).

[19]          De hecho, esta diversidad se traduce en diferentes posicionamientos en relación con la cuestión del común. En Bolonia, el movimiento okupa reivindica la creación de comunes auténticos, oponiéndose así al discurso municipal que supuestamente estaría a favor de los comunes (Bianchi, 2018). En cambio, en Barcelona, el movimiento se distancia de las autoridades municipales rechazando el término y reivindicando que "no tenemos nada en común" (Debelle, 2017; Rossini et al. 2017).

[20]          El artículo 245.2 del Capítulo V del Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico" del Código Penal tipifica el hecho "de ocupar un inmueble, una vivienda o un edificio ajeno sin autorización, o que los ocupantes se mantengan en él contra la voluntad de su titular" (Baucells, 1999).

[21]          Sería más correcto decir que el nacimiento del movimiento contra la globalización en el estado español se da a inícios de los noventa, con los Juegos Olímpicos y la Expo 92. Gracias a Mikel Ortiz por señalarlo.

[22]          Es un ejemplo de ello la película "El taxista ful", disponible en YouTube, en la cual se comparten las reflexiones del movimiento sobre el concepto de la precariedad.

[23]          Resulta interesante que algunas de las personas que se implicaron a la okupación venían del CSO Torreblanca, situado en Sant Cugat. El intento de legalización fue exitoso, pero el resultado de las negociaciones no convenció todas las partes. Así pues, cuando se okupa Can Masdeu, la idea de legalizar el espacio no se contemplaba.

[24]          De hecho, el volumen de notiícias es comparable solo a aquel observado durante el periodo del 96-97, aunque esta vez la cobertura sea sistemáticamente negativa (Debelle, 2010: 149). Importa mencionar que, el día 4 de febrero del 2006, un agente de la Guardia Urbana fue gravemente herido por una maceta procedente de la azotea de un espacio ocupado. Este suceso generó una oleada de noticias relacionadas con okupas, a los cuales se atribuía la responsabilidad de los hechos. El documental "Ciudad Muerta", explica el montaje policial detrás de este episodio, que tendría consecuencias trágicas por las personas inculpadas (Group Against Criminalisation, 2016).

[25]          En un artículo anterior, afirmé equivocadamente que Miles de Viviendas era el primer CSO que asumió el discurso de la legalización (Dee y Debelle, 2015). Rectifico ahora gracias a la ayuda de Azozomox, que señaló el error trás la publicación del artículo en cuestión.

[26]          Manifiesto disponible en: https://sindominio.net/phrp/?q=ca/node/143 [último acceso el 20 de febrero del 2022]

[27]          "Es presenten les primeres promocions d'habitatge realment públic a Barcelona", disponible en: https://sindominio.net/phrp/index174e174e.html?q=ca/category/5/31 [últim accés el 20 de febrer del 2022]

[28]          Esta información está disponible al documento "Dosier 07 2002", en el cual el ESM detalla todas las actividades que tuvieron lugar en el centro social. Disponible en: https://www.slideshare.net/esmagdalenes/dossier-07-2008 [último acceso el 20 de febrero del 2022]

[29]          "Dossier 07 2002", ver nota de pie de página 12.

[30]          Proyecto MOVOKEUR, 'The Squatters' Movement in Spain and Europe: Contexts, Cycles, Identities and Institutionalisation' #CSO2011-23079, financiado por el Ministerio Espanyol de la Ciencia y la Tecnología. Tuvo lugar entre 2012 y 2014.

[31]          El Forat de la Vergonya (Agujero de la Vergüenza) es una plaza que fue okupada por el vecindario ante el estado ruinoso en el cual la administración lo había dejado (Catteneo, 2008). Se construyó una comunidad que mezclaba vecinas con okupas y otros activistas, que se enfrentó a dificultades internas y a la represión municipal. Durante más de seis años, esta plaza en medio de Barcelona se volvió un espacio autoorganizado y sostuvo un profundo conflicto con las autoridades. Las demandas del vecindario bloquearon los planes urbanísticos, aunque no se dieron negociaciones similares a las del ESM.

[32]          La asociación de vecinos en cuestión es l’Associació de Veïns de l’Òstia. Mil gracias a Muna Makhlouf por señalarlo.